Mozarin

Lek Mozarin zawiera escitalopram, substancję z grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).

Działanie Mozarin

Mechanizm działania escitalopramu polega na zwiększeniu dostępności serotoniny, ważnego neuroprzekaźnika, w układzie nerwowym. Serotonina jest jednym z wielu neuroprzekaźników w mózgu, które przekazują sygnały między komórkami nerwowymi. Zaburzenia w układzie serotoninergicznym uważane są za istotny czynnik w rozwoju depresji i chorób z nią związanych.

Działając jako inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny, escitalopram zapobiega wchłanianiu (wychwytowi zwrotnemu) serotoniny przez komórki nerwowe po tym, jak została ona uwolniona. To zwiększa stężenie serotoniny w szczelinie synaptycznej (przestrzeni między dwiema komórkami nerwowymi), co z kolei poprawia przekazywanie sygnałów między komórkami nerwowymi.

Wskazania do stosowania Mozarin

Mozarin, zawierający substancję czynną escitalopram, jest stosowany w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych. Oto najczęstsze wskazania do stosowania tego leku:

 • Depresji (dużego epizodu depresji): Jest to stan, w którym osoba doświadcza odczuwalnego spadku nastroju, zainteresowań lub przyjemności, wraz z innymi objawami, takimi jak utrata energii, problemy ze snem, zmiany w apetycie, problemy z koncentracją, uczucie bezwartościowości lub winy, oraz myśli samobójcze. Mozarin działa poprzez zwiększenie dostępności serotoniny, neuroprzekaźnika, który jest często niski u osób z depresją.
 • Zaburzenia lękowe ogólnie występujące (GAD): Osoby z GAD doświadczają przewlekłego, niewspółmiernego lęku i martwienia się na tyle silnego, że zakłóca ono codzienne życie. Mozarin pomaga złagodzić te objawy, zwiększając dostępność serotoniny.
 • Zespół lęku społecznego (fobia społeczna): Jest to lęk przed sytuacjami społecznymi, które mogą prowadzić do odczucia zażenowania lub upokorzenia. Mozarin może pomóc osobom z tym zaburzeniem, pomagając regulować poziom serotoniny w mózgu.
 • Zaburzenie lękowe paniczne z lub bez agorafobii: To zaburzenie, które charakteryzuje się napadami lęku, które pojawiają się nagle i bez ostrzeżenia. Osoby z agorafobią mogą bać się miejsc, w których mogą mieć trudności z opuszczeniem strefy komfortu lub otrzymaniem pomocy w razie potrzeby. Mozarin może pomóc kontrolować te objawy.

Przeciwwskazania do stosowania Mozarin

Przeciwwskazania i środki ostrożności przy stosowaniu leku Mozarin, czyli escitalopramu, obejmują:

Przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość na escitalopram lub którykolwiek z pozostałych składników leku: To obejmuje każdy składnik leku, nie tylko escitalopram. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek reakcji alergicznej lek powinien być natychmiast przerwany i skonsultowany z lekarzem.
 • Stosowanie leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAO): Inhibitory MAO to grupa leków, które mogą powodować poważne, a nawet niebezpieczne dla życia interakcje z escitalopramem. Leków tych nie należy stosować jednocześnie z Mozarinem, a także w okresie 14 dni przed rozpoczęciem lub po zakończeniu terapii Mozarinem.
 • Wiek poniżej 18 lat: Mozarin generalnie nie jest zalecany dla osób poniżej 18 roku życia ze względu na zwiększone ryzyko działań niepożądanych, takich jak myśli samobójcze.

Środki ostrożności:

 • Myśli samobójcze i pogorszenie stanu depresji lub lęku: Wszystkie osoby z depresją lub zaburzeniami lękowymi mogą mieć myśli samobójcze lub próbować samobójstwa. Z tego powodu, szczególnie na początku leczenia, pacjenci powinni być monitorowani pod kątem jakichkolwiek myśli samobójczych lub pogorszenia się objawów.
 • Zaburzenia serca: Mozarin powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów z zaburzeniami serca, takimi jak zaburzenia rytmu serca.
 • Epilepsja: Escitalopram powinien być używany z ostrożnością u osób z epilepsją. Jeśli pacjent ma napad podczas leczenia escitalopramem, lek powinien być przerwany.
 • Zaburzenia równowagi soli w organizmie: Escitalopram może wpływać na poziomy soli we krwi, zwłaszcza u osób starszych i u pacjentów z chorobą serca.
 • Stosowanie równoczesne z innymi lekami: Escitalopram może wpływać na działanie innych leków i na odwrót. Zawsze poinformuj swojego lekarza o wszystkich lekach, które przyjmujesz, aby uniknąć potencjalnych interakcji lekowych.
 • Ciąża i karmienie piersią: Escitalopram nie powinien być stosowany podczas ciąży, chyba że korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Kobiety karmiące piersią również powinny unikać stosowania tego leku.

Pamiętaj, że ta lista nie jest kompletna, a decyzję o rozpoczęciu terapii Mozarinem zawsze powinien podejmować lekarz, który dokładnie zna stan zdrowia pacjenta i jest w stanie dokładnie ocenić, czy korzyści z terapii przewyższają ryzyko.

Jak stosować Mozarin?

Lek Mozarin zawiera escitalopram i stosuje się go zgodnie z zaleceniami lekarza. Dawka i częstotliwość przyjmowania zależą od wieku pacjenta oraz od stanu, który jest leczony.

Dorośli:

 • Depresja: Zwykle zalecana dawka wynosi 10 mg na dobę. W razie potrzeby lekarz może zwiększyć dawkę do 20 mg na dobę.
 • Zaburzenia lęku napadowego (atak paniczny): Dawka początkowa wynosi 5 mg na dobę przez pierwszy tydzień, po czym zwiększa się dawkę do 10 mg na dobę. Lekarz może zalecić dalsze zwiększenie dawki do 20 mg na dobę.
 • Zespół lęku społecznego (Fobia społeczna): Zwykle zalecana dawka wynosi 10 mg na dobę. W zależności od reakcji pacjenta, lekarz może dostosować dawkę do 5 mg lub 20 mg na dobę.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne: Zalecana dawka to 10 mg na dobę, ale może być zwiększona do 20 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):

Zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 10 mg na dobę.

Dzieci i młodzież (poniżej 18 lat):

Mozarin zazwyczaj nie jest stosowany w tej grupie wiekowej. Zawsze skonsultuj się z lekarzem, jeśli masz wątpliwości.

Tabletki Mozarin można przyjmować z jedzeniem lub na pusty żołądek, popijając je wodą. Tabletek nie należy rozgryzać ze względu na gorzki smak. W razie potrzeby można je podzielić na pół, umieszczając na płaskiej powierzchni i naciskając palcami.

Może upłynąć kilka tygodni leczenia, zanim pacjent poczuje poprawę. Kontynuuj przyjmowanie leku nawet jeśli nie widzisz natychmiastowych rezultatów. Lekarz powinien dostosować dawkę i czas trwania leczenia. Zwykle zaleca się kontynuację leczenia przynajmniej przez 6 miesięcy od momentu poprawy.

Jeśli pominięto dawkę, należy ją przyjąć jak najszybciej, chyba że jest już blisko czasu następnej dawki. W takim przypadku pominiętą dawkę należy pominąć. Nie należy podwajać dawki, aby nadrobić brakującą dawkę.

Przedawkowanie może prowadzić do zawrotów głowy, drżenia, pobudzenia, drgawek, śpiączki, nudności, wymiotów, zaburzeń rytmu serca, obniżenia ciśnienia tętniczego i zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej. W takim przypadku natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub udaj się do szpitala.

Zakazane jest samodzielne przerwanie leczenia Mozarin bez konsultacji z lekarzem. W przypadku planowanego zakończenia leczenia zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki przez kilka tygodni.

Z czym nie łączyć leku Mozarin

Mozarin i Inhibitory Monoaminooksydazy (IMAO) – Pacjenci przyjmujący nieselektywne inhibitory monoaminooksydazy, takie jak fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid i tranylcypromina, muszą odczekać 14 dni przed rozpoczęciem leczenia Mozarinem. Podobnie, po zakończeniu terapii Mozarinem należy poczekać 7 dni przed przyjęciem tych leków.

Mozarin i Odwracalne, Selekcjtywne Inhibitory MAO-A – Leki zawierające moklobemid mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych w połączeniu z Mozarinem.

Mozarin i Nieodwracalne Inhibitory Monoaminooksydazy B (MAO-B) – Leki takie jak selegilina mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych w kombinacji z Mozarinem.

Mozarin i Antybiotyk Linezolid – Współużytkowanie Mozarinu z linezolidem może prowadzić do nasilenia działań niepożądanych.

Mozarin i Lit, Tryptofan – Stosowanie litu lub tryptofanu w połączeniu z Mozarinem wymaga ostrożności ze względu na potencjalne ryzyko działań niepożądanych.

Mozarin i Imipramina, Dezypramina – Współużytkowanie Mozarinu z tymi lekami przeciwdepresyjnymi może zwiększyć ryzyko działań niepożądanych.

Mozarin i Leki Migrenowe, Opioidy – Sumatryptan i podobne leki, a także opioidy takie jak buprenorfina i tramadol, mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych, w tym mimowolnych skurczów mięśni czy pobudzenia.

Mozarin i Leki na Chorobę Wrzodową, Antybiotyki, Leki Przeciwdepresyjne – Cymetydyna, lanzoprazol, omeprazol, flukonazol, fluwoksamina i tyklopidyna mogą wpływać na stężenie escytalopramu w organizmie.

Mozarin i Ziele Dziurawca – Stosowanie zioła może wpływać na efektywność Mozarinu.

Mozarin i Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne, Kwas Acetylosalicylowy – Możliwość zwiększonego ryzyka krwawienia przy współużytkowaniu z Mozarinem.

Mozarin i Leki Przeciwzakrzepowe – Warfaryna, dipirydamol i fenprokumon mogą wymagać dostosowania dawkowania w połączeniu z Mozarinem.

Mozarin i Leki na Malarię, Depresję, Ból – Meflochina, bupropion i tramadol mogą obniżać próg drgawkowy w połączeniu z Mozarinem.

Mozarin i Neuroleptyki, Leki Przeciwdepresyjne – Możliwość obniżenia progu drgawkowego przy współużytkowaniu.

Mozarin i Leki na Choroby Sercowo-Naczyniowe, Przeciwpsychotyczne – Flekainid, propafenon, metoprolol, rysperydon, tiorydazyna i haloperydol mogą wymagać dostosowania dawkowania Mozarinu.

Mozarin i Leki Obniżające Poziom Potasu, Magnezu – Zwiększone ryzyko groźnych zaburzeń rytmu serca.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Mozarin

Skutki uboczne leku Mozarin

Escitalopram, składnik aktywny Mozarinu, może powodować szereg działań niepożądanych. Poniżej przedstawiam ich listę, podzieloną na kategorie według częstości występowania:

Bardzo częste (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • Nudności: Początkowo mogą wystąpić, ale zwykle ustępują po kilku dniach.
 • Ból głowy: Często występuje na początku leczenia, ale zazwyczaj mija po kilku dniach.

Częste (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

 • Zmniejszony apetyt: Niektóre osoby mogą doświadczyć utraty apetytu podczas przyjmowania Mozarinu.
 • Bezsenność, senność, zawroty głowy, parestezje: Wszystko to są możliwe działania niepożądane związane z układem nerwowym.
 • Zwiększone pocenie się: Mozarin może powodować nadmierne pocenie się.
 • Biegunka lub zaparcia: Różne problemy z układem pokarmowym mogą wystąpić podczas przyjmowania Mozarinu.

Niezbyt częste (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób):

 • Nietypowe sny, zmęczenie, zawroty głowy po gwałtownym wstaniu, drgawki: Wszystko to są możliwe skutki uboczne związane z układem nerwowym.
 • Wysypka, świąd: Mozarin może powodować różne reakcje skórne.

Rzadkie (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 osób):

 • Agresja, dezorientacja, halucynacje: Są to poważniejsze działania niepożądane, które wymagają natychmiastowego kontaktu z lekarzem.
 • Niski poziom sodu we krwi, co może prowadzić do zmęczenia, nudności, zaburzeń koncentracji i poważniejszych komplikacji: To jest możliwe, ale rzadko występujące działanie niepożądane.

Ważne jest, aby zawsze skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku jakichkolwiek działań niepożądanych. Lista ta nie jest wyczerpująca, a każdy pacjent może doświadczyć innych działań niepożądanych. Niektóre działania niepożądane mogą być poważne i wymagać natychmiastowej opieki medycznej.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Mozarin

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest lek Mozarin?

Lek Mozarin jest przepisywany do leczenia dużego epizodu depresji oraz zaburzeń lękowych, takich jak napady lęku panicznego z lub bez agorafobii oraz zespół lęku społecznego, znany również jako fobia społeczna.

Czy Mozarin to psychotrop?

Tak, Mozarin, czyli escitalopram, jest lekiem psychotropowym. Leki psychotropowe to substancje, które wpływają na funkcje psychiczne, zmieniając działanie układu nerwowego.

Czy Mozarin uspokaja?

Choć Mozarin nie jest środkiem uspokajającym w tradycyjnym sensie (takim jak benzodiazepiny), jego zwiększający się wpływ na poziomy serotoniny w mózgu może prowadzić do ogólnego zmniejszenia napięcia i lęku u pacjentów, co mogą odczuwać jako uspokajające.

Do jakiej grupy leków należy Mozarin?

Mozarin jest lekiem, który należy do grupy inhibitorów selektywnej reabsorpcji serotoniny (SSRI). Są to leki przeciwdepresyjne używane w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych.

Czy Mozarin działa nasennie?

Lek Mozarin, zawierający escitalopram, może u niektórych pacjentów wywołać senność jako efekt uboczny. Jednocześnie, dla wielu pacjentów, poprawa jakości snu jest jednym z pozytywnych efektów terapeutycznych, co wynika z normalizacji poziomów serotoniny, co pomaga w regulacji cyklu snu. Ale dla niektórych pacjentów, Mozarin może również powodować bezsenność. Wszystko zależy od indywidualnej reakcji organizmu na lek.

Kiedy brać Mozarin?

Stosowanie leku Mozarin zależy od zaleceń lekarza prowadzącego. Zazwyczaj, lek ten jest przyjmowany raz na dobę, niezależnie od pory dnia.

Czy Mozarin można brać na noc?

Tak, lek Mozarin można przyjmować o dowolnej porze dnia, w tym na noc, chyba że lekarz zaleci inaczej. W przypadku osób odczuwających senność po zażyciu leku, przyjmowanie go na noc może być korzystne. Jednakże, jeśli pacjent doświadcza pobudzenia lub bezsenności po zażyciu leku, może być lepiej przyjmować go rano. Wszelkie zmiany w schemacie dawkowania powinny być jednak omówione z lekarzem.

Czy lek Mozarin jest bezpieczny?

Tak, lek Mozarin jest generalnie bezpieczny dla większości pacjentów, pod warunkiem, że jest stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza. Wszystkie leki, w tym Mozarin, mogą mieć skutki uboczne, ale nie u wszystkich pacjentów one wystąpią. Niemniej jednak, ważne jest, aby zawsze omawiać wszelkie obawy dotyczące bezpieczeństwa leku z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ bezpieczeństwo i skuteczność leku mogą zależeć od indywidualnego stanu zdrowia pacjenta i innych leków, które może on przyjmować.

Czy Mozarin powoduje bezsenność?

Tak, bezsenność jest jednym z potencjalnych skutków ubocznych leku Mozarin, który zawiera escitalopram. Nie wszyscy pacjenci doświadczają tego efektu, a częstość występowania może się różnić. Jeśli bezsenność staje się problemem podczas stosowania Mozarin, zaleca się konsultację z lekarzem, który może dostosować dawkę, zmienić schemat dawkowania lub rozważyć inny lek. W każdym przypadku decyzje te powinny być podejmowane tylko pod nadzorem lekarza.

Jak długo można stosować lek Mozarin?

Czas stosowania leku Mozarin zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta i zaleceń lekarza, ale zwykle jest stosowany przez co najmniej 6 miesięcy po ustąpieniu objawów. W przypadku niektórych zaburzeń, takich jak zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, leczenie może trwać znacznie dłużej, nawet kilka lat.

Czym zastąpić Mozarin?

Alternatywą dla Mozarinu (Escitalopramu) mogą być inne leki z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), takie jak Fluoksetyna (Prozac) lub Sertralina (Zoloft). Inne możliwe opcje obejmują leki z grupy inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI), takie jak Wenlafaksyna (Efexor). Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) oraz zmiany stylu życia, takie jak regularne ćwiczenia czy zdrowa dieta, mogą także pomóc w poprawie stanu psychicznego. Zawsze jednak decyzja o zmianie leku powinna być podejmowana pod nadzorem lekarza.

Czy Mozarin podnosi ciśnienie?

Podniesienie ciśnienia krwi nie jest typowym działaniem niepożądanym leku Mozarin, jednak nie oznacza to, że nie może wystąpić u niektórych osób. Według dostępnych informacji, wzrost ciśnienia tętniczego jest rzadkim działaniem niepożądanym tego leku, występującym u mniej niż 1 na 1000 pacjentów.

Po jakim czasie zaczyna działać Mozarin?

Choć niektórzy pacjenci mogą zauważyć niewielką poprawę już po kilku dniach, zazwyczaj trwa to od dwóch do czterech tygodni, zanim pojawią się pełne korzyści z leczenia. U niektórych pacjentów może to trwać nawet dłużej. Czas ten może się różnić w zależności od indywidualnej reakcji organizmu na lek, rodzaju i nasilenia objawów, a także od dawki leku.

Czy Mozarin jest na receptę?

Tak, Mozarin jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Mozarin? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaEscitalopramum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentAdamed Pharma S.A.

Zamienniki dla leku Mozarin

Aciprex, Apoescitaxin Oro, Betesda, Depralin, Elicea, Escitalopram, Escitalopram Bluefish, Escitil, Lexapro, Oroes, Pramatis, Symescital.

Ostatnia aktualizacja: 15 lutego 2024