Aciprex

Aciprex zawiera substancję czynną escytalopram, która należy do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Mechanizm działania tych leków polega na regulacji układu serotoninergicznego w mózgu poprzez zwiększenie stężenia serotoniny. Zaburzenia w funkcjonowaniu układu serotoninergicznego są uważane za istotny czynnik występowania depresji oraz pokrewnych z nią zaburzeń.

Działanie Aciprex

Aciprex jest lekiem przeciwdepresyjnym, który działa głównie przez zablokowanie (inhibicję) procesu, który nazywamy wychwytem zwrotnym serotoniny (5-HT) w mózgu. Serotonina jest neuroprzekaźnikiem, co oznacza, że pomaga w przekazywaniu sygnałów między komórkami nerwowymi. Blokowanie wychwytu zwrotnego serotoniny przez Aciprex oznacza, że więcej serotoniny jest dostępne do przesyłania sygnałów nerwowych, co pomaga poprawić nastrój.

Aciprex jest bardzo selektywny w swoim działaniu, co oznacza, że nie wpływa znacząco na inne neuroprzekaźniki w mózgu. Jest to korzystne, ponieważ oznacza, że lek ma mniej niepożądanych efektów niż leki, które wpływają na wiele różnych systemów neuroprzekaźników.

Wskazania do stosowania Aciprex

Aciprex jest stosowany do leczenia różnych zaburzeń psychicznych, w tym:

 • Duże epizody depresyjne: Aciprex okazał się skuteczny w leczeniu dużych epizodów depresji. Wyniki badań sugerują, że lek ten może skutecznie przedłużać czas do nawrotu choroby u pacjentów, którzy zareagowali na terapię escytalopramem.
 • Fobia społeczna (zaburzenie lękowe społeczne): Aciprex wykazał skuteczność w leczeniu fobii społecznej w różnych badaniach. Lek ten może pomóc osobom, które cierpią na intensywny strach lub lęk związany z interakcjami społecznymi.
 • Zaburzenia lękowe uogólnione (GAD): Aciprex jest skuteczny w leczeniu GAD, co zostało potwierdzone w badaniach kontrolowanych placebo. Osoby z GAD często doświadczają nadmiernego i trudnego do kontrolowania lęku i martwienia się o różne aspekty codziennego życia.
 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD): Aciprex jest stosowany do leczenia OCD, stanu, w którym osoba doświadcza nieodpartych myśli (obsesje) i/lub odczuwa potrzebę wykonywania powtarzających się zachowań (kompulsje). Badania pokazały, że Aciprex może skutecznie zmniejszyć objawy OCD u niektórych pacjentów.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Aciprex

Przy stosowaniu Aciprex, podobnie jak każdego innego leku, istnieją określone przeciwwskazania oraz sytuacje, w których należy zachować szczególną ostrożność. Oto niektóre z nich:

Przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość na escytalopram lub którykolwiek inny składnik leku: Każda osoba, która wcześniej miała reakcję alergiczną na escytalopram lub którykolwiek inny składnik Aciprex, nie powinna przyjmować tego leku.
 • Równoczesne stosowanie z lekami z grupy IMAO (inhibitory monoaminooksydazy): Aciprex nie powinien być stosowany równocześnie z lekami z grupy IMAO, takimi jak selegilina (do leczenia choroby Parkinsona) lub moklobemid (do leczenia depresji). To samo dotyczy leków zawierających linezolid (antybiotyk) oraz niebieski metylen (do leczenia wysokiego poziomu metahemoglobiny we krwi).
 • Wiek poniżej 18 lat: Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania escytalopramu nie zostały potwierdzone u dzieci i młodzieży. Istnieje większe ryzyko wystąpienia skutków ubocznych, takich jak myśli samobójcze i agresja, u tej grupy wiekowej.

Środki ostrożności:

 • Suicydalne myśli i pogorszenie stanu depresji lub lęku: U pacjentów z depresją lub lękiem, zwłaszcza na początku leczenia, mogą wystąpić myśli samobójcze lub pogorszenie stanu. Dlatego ważne jest, aby lekarz monitorował pacjenta, zwłaszcza na początku leczenia.
 • Stosowanie z innymi lekami serotonergicznych: Aciprex, podobnie jak inne leki serotonergiczne, może prowadzić do zespołu serotoninowego, potencjalnie groźnego stanu, jeżeli jest stosowany jednocześnie z innymi lekami, które wpływają na poziom serotoniny.
 • Choroby serca: U pacjentów z chorobami serca, takimi jak niedawny zawał serca, niestabilna choroba wieńcowa czy arytmia, Aciprex powinien być stosowany z ostrożnością.
 • Diabetycy: Escytalopram może wpływać na poziom glukozy we krwi, dlatego pacjenci z cukrzycą powinni być monitorowani pod kątem zmian w poziomie glukozy we krwi.
 • Ciężkie choroby wątroby i nerek: W przypadku ciężkich chorób wątroby i nerek, dawkę Aciprexu może być konieczne dostosować.
 • Epilepsja: Leczenie Aciprexem powinno zostać przerwane u każdego pacjenta, u którego rozwija się napady drgawek lub u którego napady drgawek nasilają się.

Jak stosować Aciprex

Aciprex, lek zawierający escitalopram, jest stosowany do leczenia różnych stanów, a dawkowanie zależy od konkretnej choroby. Poniżej znajduje się szczegółowy opis dawkowania i stosowania Aciprexu w zależności od stanu pacjenta:

 • Depresja: Zalecana dawka wynosi 10 mg raz na dobę. Może ona być zwiększona przez lekarza prowadzącego do maksymalnie 20 mg na dobę.
 • Zaburzenie lęku napadowego: Dawka początkowa wynosi 5 mg raz na dobę w pierwszym tygodniu leczenia, a następnie zwiększa się do 10 mg na dobę. Lekarz prowadzący może zwiększyć dawkę do maksymalnie 20 mg na dobę.
 • Lęk społeczny: Zalecana dawka wynosi 10 mg raz na dobę. Lekarz prowadzący może zmniejszyć dawkę do 5 mg na dobę lub zwiększyć do maksymalnie 20 mg na dobę w zależności od reakcji pacjenta.
 • Zaburzenie lękowe uogólnione: Zalecana dawka wynosi 10 mg raz na dobę. Dawka może być zwiększona przez lekarza do maksymalnie 20 mg na dobę.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne: Zalecana dawka wynosi 10 mg raz na dobę. Lekarz prowadzący może zwiększyć dawkę do maksymalnie 20 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): Zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg raz na dobę, a lekarz może zwiększyć dawkę do 10 mg na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: Lekarz może zalecić specjalne dawkowanie dla pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i pacjenci wolno metabolizujący leki przy udziale izoenzymu CYP2C19: Nie powinni przekraczać dawki 10 mg na dobę.

Aciprex można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Tabletkę należy połknąć, popijając wodą. Nie należy rozgryzać tabletki, ponieważ jest gorzka w smaku. Tabletkę można przełamać na połowy, jeśli to konieczne.

Należy pamiętać, że poprawa może nastąpić dopiero po kilku tygodniach leczenia. Lekarz powinien monitorować postęp i dostosowywać dawkę w razie potrzeby. Leczenie należy kontynuować przez co najmniej 6 miesięcy po wystąpieniu poprawy.

W przypadku pominięcia dawki, jeśli pacjent przypomni sobie o tym przed pójściem spać, powinien natychmiast zażyć pominiętą dawkę. Jeśli jednak przypomni sobie o tym dopiero w nocy lub następnego dnia, nie powinien przyjmować pominiętej dawki, lecz przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki, pacjent powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza lub izby przyjęć najbliższego szpitala.

Przerwanie stosowania leku powinno nastąpić stopniowo, w celu uniknięcia objawów odstawienia. Lekarz może zalecić wolniejsze odstawianie, jeśli objawy odstawienia są ciężkie lub utrzymują się dłużej niż dwa tygodnie.

Pamiętaj, że wszelkie zmiany w dawkowaniu powinny być konsultowane z lekarzem prowadzącym.

Z czym nie łączyć leku Aciprex

Nieselektywne Inhibitory MAO i Aciprex – Stosowanie nieselektywnych inhibitorów MAO, takich jak fenelzyna czy tranylcypromina, wymaga 14-dniowej przerwy przed rozpoczęciem terapii Aciprexem. Po zakończeniu terapii Aciprexem, należy odczekać kolejne 7 dni przed powrotem do tych leków.

Selektywne Inhibitory MAO-A i Aciprex – Moklobemid, lek na depresję, może niekorzystnie wchodzić w interakcje z Aciprexem, zwiększając ryzyko działań niepożądanych.

Inhibitory MAO-B i Aciprex – Leki takie jak selegilina, używane w chorobie Parkinsona, mogą potencjalnie zwiększać ryzyko działań niepożądanych przy stosowaniu z Aciprexem.

Linezolid i Aciprex – Linezolid, antybiotyk, może interagować z Aciprexem, co wymaga ostrożności.

Lit, Tryptofan i Aciprex – Lit stosowany w zaburzeniach maniakalno-depresyjnych oraz tryptofan mogą wchodzić w niekorzystne interakcje z Aciprexem.

Imipramina, Dezypramina i Aciprex – Te leki przeciwdepresyjne, gdy są stosowane z Aciprexem, mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Sumatryptan, Tramadol i Aciprex – Leki na migrenę oraz silne bóle mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych przy wspólnym stosowaniu z Aciprexem.

Cymetydyna, Lanzoprazol, Omeprazol, Flukonazol, Fluwoksamina, Tyklopidyna i Aciprex – Mogą zwiększać stężenie Aciprexu we krwi, co wymaga monitorowania.

Ziele Dziurawca i Aciprex – Stosowanie tego ziołowego środka przeciwdepresyjnego z Aciprexem może wpływać na skuteczność obu substancji.

Kwas Acetylosalicylowy, Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne i Aciprex – Mogą zwiększać skłonność do krwawień przy wspólnym stosowaniu.

Warfaryna, Dipirydamol, Fenprokumon i Aciprex – Konieczne jest monitorowanie czasu krzepnięcia krwi na początku i po odstawieniu Aciprexu.

Meflochina, Bupropion, Tramadol i Aciprex – Mogą obniżać próg drgawkowy, co wymaga ostrożności.

Neuroleptyki i Aciprex – Również mogą obniżać próg drgawkowy.

Flekainid, Propafenon, Metoprolol, Dezypramina, Klomipramina, Nortryptylina, Rysperidon, Tiorydazyna, Haloperydol i Aciprex – Może być konieczna modyfikacja dawkowania Aciprexu przy równoczesnym stosowaniu tych leków.

Leki Obniżające Stężenie Potasu lub Magnezu i Aciprex – Zwiększają ryzyko groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca.

Leki na Zaburzenia Rytmu Serca i Aciprex – Nie należy stosować Aciprexu z lekami przeciwarytmicznymi, niektórymi antybiotykami, lekami przeciwmalarycznymi oraz niektórymi lekami przeciwhistaminowymi.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Aciprex

Skutki uboczne leku Aciprex

Escitalopram, który jest aktywnym składnikiem Aciprexu, może powodować różne skutki uboczne. Poniżej przedstawiam szczegółowy opis potencjalnych skutków ubocznych i szacunkową częstość ich występowania.

Bardzo częste skutki uboczne (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

 • Ból głowy: Jest to najczęściej zgłaszany skutek uboczny. Zazwyczaj jest to efekt przejściowy i ustępuje po kilku dniach leczenia.
 • Nudności: Mogą występować szczególnie na początku leczenia i zwykle ustępują po kilku dniach.

Częste skutki uboczne (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób):

 • Suchość w ustach: Może to prowadzić do nieprzyjemności podczas jedzenia, mówienia lub oddychania.
 • Zmniejszony apetyt i utrata masy ciała.
 • Bezsenność (problemy z zasypianiem) lub senność (nadmierna senność w ciągu dnia).
 • Nerwowość, lęk.
 • Niewyraźne widzenie.
 • Zawroty głowy.
 • Zmęczenie, gorączka.
 • Zwiększenie pocenia.
 • Wzdęcia, ból brzucha, biegunka lub zaparcia.
 • Zwiększone tętno.
 • Impotencja, problemy z osiągnięciem orgazmu.

Niezbyt częste skutki uboczne (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób):

 • Wzrost masy ciała.
 • Zmniejszony poziom sodu we krwi (hyponatremia).
 • Bezsenność, dziwne sny.
 • Bezładny lub niekontrolowany ruch mięśni.
 • Zmiana smaku.
 • Świąd, wysypka, pokrzywka.
 • Kłopoty z oddychaniem.
 • Krwawienia z nosa.

Rzadkie skutki uboczne (mogą dotyczyć do 1 na 1 000 osób):

 • Brak krwawienia menstruacyjnego.
 • Niewielkie zwiększenie ilości moczu.
 • Swędzenie lub obrzęk wokół oczu lub powiek, wysypka na twarzy.
 • Obniżenie poziomu sodu we krwi, co może prowadzić do stanów takich jak nudności, wymioty, utrata apetytu, uczucie osłabienia, senność, suchość w ustach, odwodnienie.
 • Zmniejszona ilość moczu.

Bardzo rzadkie skutki uboczne (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób):

 • Zaburzenia krzepnięcia, w tym krwotoczne zmiany skórne (plamica) i inne krwotoki.
 • Niskie stężenie potasu we krwi.
 • Omdlenia.
 • Ataki drgawek.
 • Reakcje alergiczne.

Należy pamiętać, że nie każda osoba zażywająca lek doświadcza skutków ubocznych. Jeśli wystąpią jakiekolwiek niepożądane reakcje, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Również, warto zaznaczyć, że lista przedstawionych powyżej skutków ubocznych nie musi być kompletna. Mogą wystąpić również inne, niezgłoszone skutki uboczne.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Aciprex

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest lek Aciprex?

Lek Aciprex to selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), który jest przepisywany głównie w celu leczenia różnych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, zaburzenie lęku napadowego, lęk społeczny, zaburzenie lękowe uogólnione i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Wszystkie te stany wiążą się z niskim poziomem serotoniny w mózgu, a Aciprex działa poprzez zwiększanie stężenia tego neuroprzekaźnika.

Czy Aciprex powoduje senność?

Senność i uczucie przytłumienia rano mogą wystąpić jako niepożądane skutki uboczne przy stosowaniu Aciprexu, czyli escitalopramu.

Czy po leku Aciprex się tyje?

Tak, Aciprex, podobnie jak inne leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), może potencjalnie prowadzić do zmiany masy ciała, w tym przyrostu masy. Ważne jest jednak zrozumienie, że nie każdy pacjent doświadcza tego efektu ubocznego i może to być zależne od indywidualnych cech organizmu i stylu życia. W razie obaw warto skonsultować się z lekarzem.

Jak długo można brać Aciprex?

Czas stosowania leku Aciprex zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i rodzaju leczonego zaburzenia. Zaleca się kontynuowanie terapii przez co najmniej 6 miesięcy po ustąpieniu objawów, jednak niektóre osoby mogą potrzebować długotrwałego leczenia. Decyzję o długości terapii powinien podejmować lekarz prowadzący, który regularnie ocenia skuteczność i bezpieczeństwo leczenia.

Czy Aciprex można brać na noc?

Aciprex można brać na noc, ale decyzja ta zależy od indywidualnej reakcji organizmu na lek oraz od zaleceń lekarza. Jeśli lek powoduje senność, przyjmowanie go na noc może być korzystne. Zawsze należy konsultować takie decyzje z lekarzem prowadzącym.

Jak odstawić lek Aciprex?

Odstawienie leku Aciprex powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza, który zwykle zaleci stopniowe zmniejszanie dawki przez kilka tygodni. Bezpośrednie odstawienie leku może prowadzić do objawów odstawienia, dlatego decyzja o odstawieniu powinna być zawsze konsultowana z lekarzem.

Czy Aciprex jest na receptę?

Tak, Aciprex jest lekiem na receptę. Oznacza to, że można go zakupić tylko po uzyskaniu zalecenia od lekarza ze względu na potencjalne skutki uboczne i konieczność odpowiedniego monitorowania leczenia.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Aciprex? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaEscitalopramum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentBiofarm Sp. z o.o.

Zamienniki dla leku Aciprex

Apoescitaxin Oro, Betesda, Depralin, Elicea, Escitalopram, Escitalopram Bluefish, Escitil, Lexapro, Mozarin, Mozarin Swift, Oroes, Pramatis, Symescital.

Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2024