§ 1 Słowniczek pojęć

1. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem https://medyk.online

2. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest CENTRUM MEDYCZNE MEDYK ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni (ul. Partyzantów 17/47, KRS: 0000904261) zwaną dalej Medyk Online.

3. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu;

4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1);

5. Zapytanie ofertowe – informacja skierowana przez Użytkownika do Medyk Online za pośrednictwem formularza kontaktowego w Serwisie lub z użyciem własnego klienta pocztowego w związku z zainteresowaniem świadczenia przez Medyk Online na rzecz Użytkownika usług.

§ 2 Dane osobowe Użytkownika

1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności RODO oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

2. Zbierane przez Administratora dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są kontaktu z nim w celu świadczenia usług/zawarcia umowy (formularz kontaktowy).

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko lub nazwa firmy, numer telefonu lub/i adres e-mail.

3. Podanie danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu jest niezbędne w celu kontaktu Medyk Online z Użytkownikiem na jego prośbę, po skierowaniu do Medyk Online zapytania ofertowego za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie lub z użyciem własnego klienta pocztowego Użytkownika oraz w celu świadczenia usług prawniczych i innych czynności z zakresu pomocy prawnej.

4. Administrator udostępnia dane Użytkowników przekazanych w Zapytaniu ofertowym osobom trzecim świadczącym usługi medyczne jedynie w ramach związanych z wykonywaniem czynności zmierzających do zawarcia umowy/zlecenia wykonania czynności i w zakresie wskazanym w treści Zapytania ofertowego. Dane te nie będą w żadnym zakresie przekazywane osobom trzecim nie zajmującym się świadczeniem pomocy medycznej, w szczególności przedsiębiorcom zajmującym się telemarketingiem.

§3 Przetwarzanie danych

1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.

2. Administrator zbiera i analizuje informacje zawarte w logach systemowych, takie jak nazwy domen, z których łączą się Użytkownicy serwisu, ilość odsłon stron, liczba wizyt wyłącznie we własnych celach statystycznych.

3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, zaprzestania bądź ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy kontakt@medyk.online

4. Dane osobowe Użytkownika przesłane w Zapytaniu ofertowym wykorzystywane są do kontaktu w celu zawarcia z nim umowy o świadczenie usług medycznych lub potwierdzenia zlecenia wykonania przez Medyk.Online czynności z zakresu konsultacji lekarskiej związanej wyłącznie z przedstawionym zagadnieniem lub stanem faktycznym. Dane te w szczególności nie będą przekazywane podmiotom trzecim w innych celach marketingowych.

§4 Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Użytkownik zobowiązany jest nie przekazywać Administratorowi do przetwarzania danych osobowych dotyczących innej osoby.

3. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Administratora.

4. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej zgody Administratora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego.

§5 Pliki Cookies

1. Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkownika. Serwis wykorzystuje cookie do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji Serwisu.

4. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie przez Administratora jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Administrator nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji prze jakiekolwiek podmioty trzecie.

§6 Postanowienia końcowe

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego oraz RODO.

4. W przyszłości powyższe zasady mogą ulec zmianie. W takim przypadku Administrator poinformuje o tym Użytkowników umieszczając informację w Serwisie.