Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2019 poz. 134 ze zm.).

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem https://Medyk.Online
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
 3. Usługodawca – CENTRUM MEDYCZNE MEDYK ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisany do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000824682 , prowadzący  działalność gospodarczą pod firmą CENTRUM MEDYCZNE MEDYK ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z adresem    głównego    miejsca wykonywania działalności ul. Partyzantów 17/47, 81-423  Gdynia, NIP: 5862352685 , REGON:  38536943900000 , KRS: 0000904261, adres e-mail: kontakt@medyk.online, telefon: 731 555 515

 • Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym https://Medyk.Online
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, wykupująca usługę w Serwisie;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;
 • Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno posiadać co najmniej  połączenie z siecią Internet, przeglądarkę internetową, aktywne konto poczty e-mail, oprogramowanie komputerowe pozwalające na otwarcie przesyłanych plików popularnych formatów, w szczególności plików tekstowych – np. .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg.
 2. Usługodawca nie zapewnia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Klientem.
 4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści sprzecznych z obowiązującym prawem.

§ 3. Zakres i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na konsultacjach lekarskich online.
 2. Pacjent oświadcza, że ma skończone 18 lat. Niepełnoletnim lekarz nie wypisuje e-recepty.
 3. Pacjent za pośrednictwem portalu internetowego udostępnionego przez Spółkę Centrum Medyczne Medyk Online z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązany jest do uzupełnienia oraz przesłania karty informacyjnej na temat swojego stanu zdrowia (wywiad).
 4. Na podstawie otrzymanego wywiadu osoba wykonująca zawód medyczny podejmuje decyzję co do udzielenia bądź też odmowy udzielenia świadczenia medycznego. Pacjent oświadcza, że dane podane w formularzu są prawidłowe i zgodne z prawdą.
 5. Osoba wykonująca zawód medyczny może kontaktować się z pacjentem w celu uzupełnienia karty informacyjnej (wywiadu) i/lub uzyskania dalszych informacji na temat stanu zdrowia.
 6. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny lub też przez inny Podmiot Leczniczy, z którymi to Centrum Medyczne Medyk Online z ograniczoną odpowiedzialnością posiada zawartą umowę.
 7. Nabycie usługi przez Klienta wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej Serwisu oraz uiszczenia płatności.
 8. Konsultacje lekarskie online przygotowywane są na podstawie informacji otrzymanych od Klienta.
 9. Konsultacje lekarskie są realizowane w godzinach pracy lekarzy od 7:00 do 23:00. Centrum jest czynne w dni robocze i święta.
 10. Czas oczekiwania na receptę jest uzależniony od długości kolejki pacjentów.
 11. Medyk Online informuje, że podanie nieprawdziwych danych lub danych innej osoby może skutkować odpowiedzialnością prawną osoby dopuszczającej się takiego naruszenia, a podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych w Formularzu Medycznym, może prowadzić do błędnej diagnozy, błędnego doboru leczenia i w efekcie stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia Pacjenta oraz brakiem możliwości wystawienia lub realizacji recepty.
 12. Jeśli pacjent nie złamał regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, ma możliwość otrzymania pełnego zwrotu kosztów w przypadku przeciwwskazań zdrowotnych.
 13. Otrzymanie ponownej recepty w ramach konsultacji lekarskiej na ten sam lek, możliwe jest najwcześniej po zakończeniu zażywania wcześniej przepisanego leku zgodnie z dawkowaniem na recepcie.
 14. Recepta otrzymana w ramach konsultacji jest dostępna dla pacjentów w serwisie Ministerstwa Zdrowia https://pacjent.gov.pl/.
 15. W przypadku otrzymania przez pacjenta błędnej lub niepoprawnej recepty, pacjent ma obowiązek natychmiast skontaktować się z Centrum Medyk Online.
 16. Podczas konsultacji lekarskiej może zostać przepisany zamiennik wnioskowanego leku.
 17. Pacjent musi obowiązkowo posiadać Internetowe Konto Pacjenta.
 18. Lekarz w ramach konsultacji może kontaktować się z pacjentem drogą telefoniczną, emailową lub SMSową.
 19. W przypadku nieotrzymania przez pacjenta recepty, pacjent ma obowiązek natychmiast skontaktować się z Centrum Medyk Online drogą emailową na kontakt@medyk.online

§ 4. Warunki nabywania usług

 1. Informacje znajdujące się na stronach Serwisu dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług, Klient powinien:
  • wypełnić w Serwisie formularz zamówienia, podając w nim następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania i e-mail, numer telefonu,
  • dokonać zapłaty.
 3. Wszystkie ceny uwidocznione w Serwisie podane są w złotych polskich i są cenami brutto.
 4. W Serwisie honorowane są następujące formy płatności:
 5. Klient powinien dokonać płatności niezwłocznie po złożenia zamówienia, przed wykonaniem usługi.
  • płatności elektroniczne (Payu.pl),

§ 5. Postępowania reklamacyjne

 1. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 2. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane:
  • drogą mailową na adres: kontakt@medyk.online
  • drogą pocztową na adres: Gdynia, ul. Partyzantów 17/47
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien wskazać w zgłoszeniu reklamacyjnym:
  • swoje imię i nazwisko,
  • numer i datę złożenia zamówienia,
  • przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,
  • dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Z konieczności ochrony danych osobowych pacjentów e-mailowa reklamacja musi zostać złożona z adresu email podanego przez pacjenta przy złożeniu zamówienia. Reklamacja złożona z adresu e-mail niepowiązanego z zamówieniem nie może być rozpatrzona.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.
 7. Reklamacja może być złożona najpóźniej w przeciągu 30 dni od daty zamówienia.

§ 6. Konsumenci

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:

 1. Złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;
 2. Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą;
 3. Bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 134).
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej.

§ 8. Klienci niebędący Konsumentami

W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za usługę. Odpowiedzialność Usługodawcy w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

§ 9. Prawa autorskie

Wszelkie utwory dostępne w Serwisie, a w szczególności zdjęcia, materiały graficzne oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1293 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta od momentu zaakceptowania przez Klienta jego postanowień.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 22.10.2019

§11 Dane Osobowe

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w Formularzu jest CENTRUM MEDYCZNE MEDYK ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z adresem    głównego    miejsca wykonywania działalności ul. Partyzantów 17/47, 81-423  Gdynia, NIP: 5862352685 , REGON:  38536943900000 , KRS: 0000904261, adres e-mail:  telefon: 731 555 515. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail kontakt@medyk.online,
 2. Cele przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzoną działalnością leczniczą w celach zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej. Podstawa przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  1. w zakresie danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  2. w zakresie danych osobowych o stanie zdrowia – na podstawie art.9 ust. 2 lit h) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych o stanie zdrowia jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji przez nas świadczeń zdrowotnych.

3. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres wynikający z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dotyczący przechowywania dokumentacji medycznej.

4. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 1. osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych;
 2. dostawcom usług dla Administratora, zapewniającym odpowiednie rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielenie i zamawianie świadczeń zdrowotnych (np. podmiotom zapewniającym serwis systemów IT i oprogramowania);
 3. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora.

6. Źródło pochodzenia danych

Administrator serwisu uzyskuje Pana/Pani dane osobowe poprzez Formularz, utrzymywany przez Centrum Medyczne Medyk Online

§12. Formularz E-recepty na Tabletka Dzień po i Antykoncepcja

Pacjent wypełniający jeden z powyższych formularzy dotyczący antykoncepcji jest świadomy i akceptuje, że :

 1. Oświadczasz, że jesteś kobietą i masz skończone 18 lat. Niepełnoletnim lekarz nie wypisuje e-recepty.
 2. Leku nie można przyjmować w ciąży.
 3. Leku nie można przyjmować w okresie karmienia piersią.
 4. Żaden lek nie ma 100% skuteczności. W przypadku opóźniania się miesiączki należy niezwłocznie wykonać test ciążowy oraz skonsultować się z lekarzem ginekologiem w celu wykluczenia ciąży.
 5. W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów należy zgłosić się do lekarza POZ lub lekarza ginekologa. W razie wystąpienia ostrych objawów, np. krwawienia z dróg rodnych, należy zgłosić się do izby przyjęć szpitala ginekologicznego lub SOR.
 6. W przypadku ciąży po zastosowaniu octanu uliprystalu należy wziąć pod uwagę możliwość ciąży pozamacicznej.
 7. Przed przyjęciem leku należy przeczytać ulotkę i zastosować się do jej treści.
 8. Należy w pierwszym możliwym terminie zgłosić się na konsultację z lekarzem ginekologiem.
 9. Zostałam poinformowana o ryzyku zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową i ewentualnej konieczności wykonania badań w tym zakresie.
 10. Zostałam poinformowana, że przyjmowanie niektórych antybiotyków oraz znaczna otyłość mogą zmniejszyć skuteczność przyjmowanej antykoncepcji awaryjnej.
 11. Lekarz zastrzega sobie prawo do odmowy wydania recepty w przypadku istnienia wątpliwości medycznych, dotyczących np. interakcji z przyjmowanymi lekami lub istnienia poważnych chorób przewlekłych, których stwierdzenie będzie wymagało konsultacji specjalistycznej.