Symescital

Symescital to lek przeciwdepresyjny z grupy SSRI, zwiększający stężenie serotoniny w mózgu. Stosowany jest w leczeniu depresji oraz różnych zaburzeń lękowych.

Działanie Symescital

Symescital, zawierający escitalopram, działa poprzez zwiększanie stężenia serotoniny w mózgu. Serotonina to neuroprzekaźnik, który wpływa na nastrój, emocje i funkcje poznawcze. Escitalopram hamuje wychwyt zwrotny serotoniny, co prowadzi do zwiększenia jej dostępności w synapsach. Dzięki temu poprawia nastrój i łagodzi objawy depresji oraz zaburzeń lękowych.

Wskazania do stosowania Symescital

Lek Symescital, zawierający escitalopram, jest stosowany w leczeniu następujących stanów:

Depresja (duże epizody depresyjne): Symescital jest stosowany do leczenia dużych epizodów depresyjnych. Działa poprzez zwiększenie stężenia serotoniny w mózgu, co pomaga w łagodzeniu objawów depresji.

Zaburzenia lękowe: Symescital jest również stosowany do leczenia różnych rodzajów zaburzeń lękowych, w tym:

 • Zaburzenie lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii: Agorafobia to lęk przed miejscami lub sytuacjami, które mogą wywołać panikę, poczucie bezradności lub zażenowania. Symescital pomaga zmniejszyć nasilenie tych objawów.
 • Fobia społeczna: Jest to lęk przed sytuacjami społecznymi, które mogą prowadzić do negatywnych ocen przez innych. Symescital pomaga zmniejszyć nasilenie tych objawów.
 • Zaburzenie lękowe uogólnione: Jest to przewlekły lęk i martwienie się różnymi aspektami codziennego życia. Symescital pomaga zmniejszyć nasilenie tych objawów.
 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD): OCD charakteryzuje się niechcianymi i natrętnymi myślami, obawami (obsesjami) oraz powtarzającymi się zachowaniami (kompulsjami). Symescital pomaga zmniejszyć nasilenie tych objawów.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Symescital

Przeciwwskazania do stosowania Symescital:

 • Uczulenie na escytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników leku: Jeżeli pacjent ma alergię na escytalopram lub jakikolwiek inny składnik leku, nie powinien go stosować.
 • Przyjmowanie innych leków z grupy inhibitorów MAO: Jeżeli pacjent przyjmuje leki takie jak selegilina (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona), moklobemid (stosowany w leczeniu depresji) oraz linezolid (antybiotyk), nie powinien stosować Symescital.
 • Wrodzony nieprawidłowy rytm serca lub epizod nieprawidłowego rytmu serca: Jeżeli pacjent ma wrodzone nieprawidłowości rytmu serca lub miał epizody nieprawidłowego rytmu serca, nie powinien stosować Symescital.
 • Przyjmowanie leków wpływających na rytm serca: Jeżeli pacjent przyjmuje leki wpływające na rytm serca, nie powinien stosować Symescital.

Środki ostrożności przy stosowaniu Symescital:

 • Padaczka: Jeżeli pacjent ma padaczkę, lekarz powinien być o tym poinformowany. W razie wystąpienia napadów padaczkowych lub zwiększenia ich częstości, terapia Symescital powinna być przerwana.
 • Zaburzenia czynności wątroby lub nerek: Jeżeli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek, lekarz może potrzebować dostosować dawkę leku.
 • Cukrzyca: Stosowanie Symescital może wpłynąć na kontrolę stężenia glukozy we krwi. Może być konieczne dostosowanie dawki insuliny lub doustnych leków zmniejszających stężenie glukozy we krwi.
 • Zmniejszone stężenie sodu we krwi: Jeżeli pacjent ma zmniejszone stężenie sodu we krwi, lekarz powinien być o tym poinformowany.
 • Zaburzenia krzepnięcia krwi: Jeżeli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi lub skłonność do krwawień i łatwego siniaczenia, lekarz powinien być o tym poinformowany.
 • Ciąża: Jeżeli pacjentka jest w ciąży, lekarz powinien być o tym poinformowany.
 • Leczenie elektrowstrząsami: Jeżeli pacjent jest leczony elektrowstrząsami, lekarz powinien być o tym poinformowany.
 • Choroba niedokrwienna serca: Jeżeli pacjent ma chorobę niedokrwienną serca, lekarz powinien być o tym poinformowany.
 • Problemy z sercem: Jeżeli pacjent ma problemy z sercem lub niedawno przebył zawał serca, lekarz powinien być o tym poinformowany.
 • Wolna spoczynkowa częstość pracy serca: Jeżeli pacjent ma wolną spoczynkową częstość pracy serca, lekarz powinien być o tym poinformowany.
 • Jaskra z wąskim kątem przesączania: Jeżeli u pacjenta występuje obecnie lub występowała w przeszłości jaskra z wąskim kątem przesączania, lekarz powinien być o tym poinformowany.
 • Zaburzenie afektywne dwubiegunowe: Jeżeli u pacjenta występuje zaburzenie afektywne dwubiegunowe, lekarz powinien być o tym poinformowany.
 • Myśli samobójcze: Jeżeli u pacjenta pojawiają się myśli o samookaleczeniu lub o samobójstwie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala.
 • Dzieci i młodzież: Leku Symescital nie stosuje się zazwyczaj u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
 • Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn, dopóki nie stwierdzi, jak wpływa na niego lek Symescital.
 • Stosowanie leku Symescital z jedzeniem, piciem i alkoholem: Lek Symescital można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Nie jest zalecane jednoczesne przyjmowanie leku Symescital i spożywanie alkoholu.

Jak stosować Symescital?

Lek Symescital powinien być zawsze stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza. Poniżej przedstawiam szczegółowe informacje na temat dawkowania i sposobu przyjmowania tego leku:

Dorośli:

 • Depresja: Zwykle zalecana dawka leku Symescital wynosi 10 mg, przyjmowana jako jedna dawka na dobę. Dawka może być zwiększana przez lekarza maksymalnie do 20 mg na dobę.
 • Zaburzenie lękowe z napadami lęku: Dawka początkowa leku Symescital wynosi 5 mg raz na dobę w pierwszym tygodniu leczenia, następnie dawkę zwiększa się do 10 mg na dobę. Dawka może być następnie zwiększana przez lekarza maksymalnie do 20 mg na dobę.
 • Fobia społeczna: Zwykle zalecana dawka leku Symescital wynosi 10 mg, przyjmowana jako jedna dawka na dobę. Lekarz może zmniejszyć dawkę do 5 mg na dobę lub zwiększyć maksymalnie do 20 mg na dobę, zależnie od reakcji pacjenta na lek.
 • Zaburzenie lękowe uogólnione: Zalecana dawka leku Symescital wynosi 10 mg, przyjmowana jako jedna dawka na dobę. Dawka może być zwiększana przez lekarza maksymalnie do 20 mg na dobę.
 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne: Zwykle zalecana dawka leku Symescital wynosi 10 mg, przyjmowana jako jedna dawka na dobę. Dawka może być zwiększana przez lekarza maksymalnie do 20 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 roku życia): Zalecana dawka początkowa leku Symescital to 5 mg, raz na dobę. Lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 10 mg raz na dobę.

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat): Leku Symescital nie należy zwykle stosować u dzieci i młodzieży.

Lek Symescital można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Tabletki należy połykać popijając wodą. Nie należy ich żuć, ponieważ są gorzkie w smaku. W razie potrzeby tabletki można przełamać na dwie części.

Czas trwania leczenia zależy od zaleceń lekarza. Zaleca się zatem kontynuowanie leczenia przez co najmniej 6 miesięcy po odzyskaniu dobrego samopoczucia.

Jeśli pacjent przyjął większą niż przepisana dawkę leku Symescital, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do izby przyjęć najbliższego szpitala.

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę i przypomniał sobie o tym przed zaśnięciem, powinien natychmiast przyjąć pominiętą dawkę. Należy przyjąć kolejną dawkę następnego dnia.

Nie należy przerywać stosowania leku Symescital dopóki nie zaleci tego lekarz. Kiedy pacjent kończy leczenie, zazwyczaj zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leku Symescital przez okres kilku tygodni.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Z czym nie łączyć leku Symescital

Symescital i inhibitory MAO – Przyjmowanie leku Symescital wraz z nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO), takimi jak fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid i tranylcypromina, jest przeciwwskazane. Po zakończeniu stosowania inhibitorów MAO należy odczekać 14 dni przed rozpoczęciem leczenia Symescitalem, a po zaprzestaniu stosowania Symescitala – kolejne 7 dni przed przyjęciem inhibitorów MAO.

Symescital i selektywne inhibitory MAO-A – Stosowanie Symescitala z lekami takimi jak moklobemid (leczenie depresji) może zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Symescital i inhibitory MAO-B – Nieodwracalne inhibitory monoaminooksydazy B (np. selegilina w leczeniu choroby Parkinsona) mogą nasilać działania niepożądane przy równoczesnym stosowaniu z Symescitalem.

Symescital i linezolid, lit, tryptofan – Stosowanie tych leków razem z Symescitalem może nasilać działania niepożądane.

Symescital i imipramina, dezypramina – Równoczesne stosowanie z Symescitalem może nasilać działania niepożądane.

Symescital i sumatryptan, tramadol – Stosowanie tych leków wraz z Symescitalem zwiększa ryzyko działań niepożądanych.

Symescital i cymetydyna, lanzoprazol, omeprazol, flukonazol, fluwoksamina, tyklopidyna – Mogą one zwiększać stężenie escytalopramu we krwi.

Symescital i dziurawiec zwyczajny – Stosowanie zioła dziurawca może wpływać na skuteczność leczenia escytalopramem.

Symescital i kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne – Mogą one zwiększać skłonność do krwawień.

Symescital i warfaryna, dipyrydamol, fenprokumon – Może być konieczne monitorowanie czasu krzepnięcia krwi.

Symescital i meflochina, bupropion, tramadol – Mogą obniżać próg drgawkowy.

Symescital i neuroleptyki, inne leki przeciwdepresyjne – Możliwe ryzyko obniżenia progu drgawkowego.

Symescital i flekainid, propafenon, metoprolol, klomipramina, nortryptylina, rysperydon, tiorydazyna, haloperydol – Może być wymagana zmiana dawkowania Symescitala.

Symescital i leki zmniejszające poziom potasu lub magnezu we krwi – Stosowanie z Symescitalem może zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca.

Symescital i leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca, niektóre leki przeciwpsychotyczne, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwdrobnoustrojowe, niektóre leki przeciwhistaminowe – Równoczesne stosowanie z Symescitalem jest przeciwwskazane.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Symescital

Skutki uboczne leku Symescital

Lek Symescital, jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniżej przedstawiam szczegółowy opis potencjalnych skutków ubocznych i prawdopodobieństwo ich wystąpienia:

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • Nudności
 • Ból głowy

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • Niedrożność nosa lub katar (zapalenie zatok)
 • Zmniejszenie lub zwiększenie łaknienia
 • Niepokój, niepokój psychoruchowy, nietypowe sny, trudności w zasypianiu, senność, zawroty głowy, ziewanie, drżenia, mrowienie skóry
 • Biegunka, zaparcia, wymioty, suchość w jamie ustnej
 • Nasilone pocenie się
 • Bóle mięśni i stawów
 • Zaburzenia seksualne (opóźnienie wytrysku, zaburzenia wzwodu, osłabienie popędu płciowego oraz trudności w osiąganiu orgazmu u kobiet)
 • Uczucie zmęczenia, gorączka
 • Zwiększenie masy ciała

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • Nietypowe krwawienia, w tym krwawienia z przewodu pokarmowego
 • Pokrzywka, wysypka, świąd
 • Zgrzytanie zębami, pobudzenie, nerwowość, napad lęku, stany splątania (dezorientacji)
 • Zaburzenia snu, zaburzenia smaku, omdlenie
 • Rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia, dzwonienie w uszach (szumy uszne)
 • Wypadanie włosów
 • Krwawienie z pochwy
 • Zmniejszenie masy ciała
 • Szybkie bicie serca
 • Obrzęki kończyn górnych lub dolnych
 • Krwawienie z nosa

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

 • Obrzęk skóry, języka, warg lub twarzy albo trudności w oddychaniu lub połykaniu (reakcja alergiczna)
 • Wysoka gorączka, pobudzenie, splątanie (dezorientacja), drżenia i gwałtowne skurcze mięśni, które mogą być objawami rzadkiego zaburzenia zwanego zespołem serotoninowym
 • Trudności w oddawaniu moczu
 • Napady drgawkowe
 • Żółte zabarwienie skóry i białkówki oczu, będące objawem zaburzenia czynności wątroby/zapalenia wątroby
 • Szybkie, nieregularne bicie serca, omdlenia, które mogą być objawami stanu zagrożenia życia tzw. torsade de pointes
 • Agresja, depersonalizacja, omamy
 • Wolne bicie serca

Nieznana częstość (nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

 • Myśli samobójcze lub o samookaleczeniu
 • Zmniejszenie stężenia sodu we krwi
 • Zawroty głowy po przyjęciu pozycji stojącej z powodu obniżenia ciśnienia tętniczego (niedociśnienie ortostatyczne)
 • Nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi)
 • Zaburzenia ruchowe (mimowolne ruchy mięśni)
 • Bolesny wzwód prącia (priapizm)
 • Krwawienie, w tym wybroczyny w skórze i błonach śluzowych oraz zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość)
 • Nagle występujący obrzęk skóry lub błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy)
 • Zwiększenie ilości wydalanego moczu (niewłaściwe wydzielanie hormonu antydiuretycznego – wazopresyny)
 • Mlekotok u kobiet, które nie karmią piersią
 • Mania
 • Zwiększone ryzyko wystąpienia złamań kości
 • Zmiana rytmu serca (zwanej „wydłużeniem odstępu QT” widocznym w EKG, badaniu oceniającym pracę serca)
 • Ciężki krwotok z pochwy, występujący krótko po porodzie (krwotok poporodowy)
 • Niepokój psychoruchowy (akatyzja)
 • Jadłowstręt

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Symescital

Pytania naszych Pacjentów

Co to jest Symescital?

Symescital, znany również jako Lexapro, to lek z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI). Jest stosowany w leczeniu depresji i różnych typów zaburzeń lękowych, działając poprzez zwiększanie poziomów serotoniny w mózgu, co pomaga w regulacji nastroju.

Jak odstawić Symescital?

Odstawianie Symescitalu powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza i zazwyczaj polega na stopniowym zmniejszaniu dawki przez kilka tygodni. Nagłe przerwanie leczenia może prowadzić do objawów odstawienia, takich jak zawroty głowy, niepokój, drażliwość, trudności ze snem i inne.

Czy można dostać Symescital bez recepty?

Symescital jest lekiem na receptę, co oznacza, że nie można go nabyć bez recepty wydanej przez lekarza. Jest to lek stosowany w leczeniu różnych stanów, takich jak depresja i zaburzenia lękowe, i wymaga regularnej kontroli i monitorowania przez lekarza.

Po jakim czasie działa Symescital?

Symescital, będący selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), zazwyczaj zaczyna łagodzić niektóre objawy, takie jak poprawa snu i apetytu, już w ciągu pierwszych 1-2 tygodni stosowania. Pełne efekty, takie jak poprawa nastroju i zmniejszenie lęku, zwykle stają się zauważalne po 4-6 tygodniach regularnego stosowania.

Czy po Symescital można pić alkohol?

Symescital, podobnie jak inne leki z grupy SSRI (selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny), może oddziaływać z alkoholem. W szczególności, spożywanie alkoholu podczas leczenia Symescitalem może zwiększyć ryzyko wystąpienia skutków ubocznych, takich jak senność, zawroty głowy i problemy z koordynacją. Dlatego zaleca się ostrożność i unikanie spożywania alkoholu podczas leczenia tym lekiem.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Symescital? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaEscitalopramum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentSymphar Sp. z o.o.

Zamienniki dla leku Symescital

Aciprex, Apoescitaxin Oro, Betesda, Depralin, Elicea, Escitalopram, Escitalopram Bluefish, Escitil, Lexapro, Mozarin, Mozarin Swift, Oroes, Pramatis.

Ostatnia aktualizacja: 2 marca 2024