Palgotal

Palgotal jest to lek, który wykazuje działanie przeciwbólowe. Zaliczany jest do opioidowych leków przeciwbólowych. Preparat ten zawiera 2 substancje czynne: tramadol (chlorowodorek tramadolu) oraz paracetamol. Lek ten dostępny jest jedynie na receptę i występuje w postaci tabletek powlekanych.

Działanie Palgotal

Lek Palgotal stosowany jest w objawowym leczeniu bólu, którego nasilenie jest od umiarkowanego do dużego, w przypadku osób, u których bierze się pod uwagę leczenie przy równoległym zastosowaniu tramadolu oraz paracetamolu. Preparat ten należy do grupy opioidowych leków przeciwbólowych. Dostępny jest jedynie z przepisu lekarza – na receptę – i występuje w postaci tabletek powlekanych 75 mg + 650 mg po 30 tabletek w opakowaniu.

Substancjami czynnymi leku Palgotal są tramadol oraz paracetamol. Tramadol jest silnie działającym narkotycznym lekiem przeciwbólowym zaliczanym do grupy opioidów. Siła działania tramadolu jest określana jako 1/6 do 1/10 siły działania morfiny. Wykazuje on działanie przeciwkaszlowe, ale nie prowadzi do zahamowania czynności układu oddechowego, a także nie ma istotnego wpływu na przewód pokarmowy czy na układ krążenia. Drugą substancją czynną leku jest paracetamol, który wykazuje działanie przeciwbólowe oraz przeciwgorączkowe.

Wskazania do stosowania leku Palgotal

Palgotal to produkt leczniczy, który został stworzony z myślą o objawowym leczeniu umiarkowanego do ciężkiego bólu u pacjentów dorosłych oraz młodzieży powyżej 12 lat. Należy jednak pamiętać, że stosowanie tego produktu powinno być ograniczone tylko do przypadków, w których leczenie wymaga zastosowania skojarzonej terapii z tramadolem i paracetamolem.

Przeciwwskazania do stosowania leku Palgotal

Przeciwwskazaniami do stosowania leku Palgotal są:

 • nadwrażliwość na substancje czynne leku lub którykolwiek z jego składników,
 • ostre zatrucie:
  – alkoholem,
  – lekami nasennymi,
  – ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi (również opioidami, lekami psychotropowymi),
 • padaczka, która nie poddaje się leczeniu,
 • równoległe stosowanie leków zaliczanych do inhibitorów MAO, a także przez okres 14 dni po zaprzestaniu ich stosowania,
 • ciężka niewydolność wątroby,
 • ciąża,
 • okres karmienia piersią.

Dawkowanie leku Palgotal

Lek Palgotal występuje w postaci tabletek powlekanych przeznaczonych do stosowania doustnego. Preparat można stosować niezależnie od pory posiłków, a tabletki należy połykać w całości (nie kruszyć, nie rozgryzać). Dawkę, częstotliwość stosowania, a także czas trwania terapii ustala lekarz. Preparat należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Zaleca się, aby czas trwania leczenia był możliwie jak najkrótszy, a stosowana dawka jak najmniejsza skuteczna.

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i powyżej)

Stosowanie produktu leczniczego Palgotal powinno być ograniczone do pacjentów, u których umiarkowany do ciężkiego ból wymaga jednoczesnego zastosowania tramadolu i paracetamolu. Dawkę należy dostosować indywidualnie w zależności od nasilenia bólu i osobniczej reakcji pacjenta. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przeciwbólową.

Zalecana dawka początkowa produktu leczniczego Palgotal to jedna tabletka. W razie potrzeby można zastosować dodatkowe dawki, jednak nie więcej niż 4 tabletki (odpowiadające 300 mg tramadolu i 2600 mg paracetamolu) na dobę. Odstęp pomiędzy dawkami nie powinien być krótszy niż 6 godzin.

Produktu leczniczego Palgotal nie należy pod żadnym pozorem stosować dłużej niż jest to bezwzględnie konieczne (patrz punkt 4.4). Jeśli wymagane jest wielokrotne lub długotrwałe podawanie produktu leczniczego Palgotal ze względu na charakter i nasilenie choroby, należy wówczas uważnie i regularnie monitorować stan pacjenta (wraz z przerwami w leczeniu, jeśli będzie to możliwe), aby ocenić konieczność kontynuowania terapii.

Dzieci

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu leczniczego Palgotal u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Z tego względu nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku (do 75 lat) bez jawnej klinicznie niewydolności wątroby lub nerek nie ma zwykle konieczności dostosowania dawkowania. U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 75 lat) wydalanie leku może być przedłużone. Z tego względu, w razie potrzeby, należy wydłużyć przerwę pomiędzy kolejnymi dawkami, stosownie do potrzeb danego pacjenta.

Zaburzenia czynność nerek i (lub) dializa

U pacjentów z niewydolnością nerek wydalanie tramadolu jest opóźnione. U tych pacjentów należy ostrożnie rozważyć wydłużenie okresu pomiędzy kolejnymi dawkami, stosownie do potrzeb danego pacjenta.

Lek przeznaczony jest do stosowania dla osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 12. roku życia. Preparatu nie należy stosować u dzieci poniżej 12. roku życia.

Ze względu na obecność tramadolu, stosowania produktu Palgotal nie zaleca się u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min). U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny pomiędzy 10 a 30 ml/min), należy stosować większy odstęp czasu między kolejnymi dawkami, który powinien wynosić 12 godzin. Dawkowanie produktu leczniczego Palgotal u pacjentów z niewydolnością nerek powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarza, który w razie potrzeby może zdecydować o zmniejszeniu dawki leku lub wydłużeniu odstępu między kolejnymi dawkami.

Niewydolność wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby również wydalanie tramadolu jest opóźnione, dlatego należy ostrożnie rozważyć wydłużenie odstępu czasu między kolejnymi dawkami stosownie do potrzeb danego pacjenta. Ponadto, ze względu na zawartość paracetamolu, produkt leczniczy Palgotal nie powinien być stosowany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Stosowanie produktu leczniczego Palgotal powinno być ograniczone do pacjentów, u których umiarkowany do ciężkiego ból wymaga jednoczesnego zastosowania tramadolu i paracetamolu. Dawkowanie leku należy dostosować indywidualnie w zależności od nasilenia bólu i osobniczej reakcji pacjenta, stosując najmniejszą skuteczną dawkę przeciwbólową. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, w podeszłym wieku oraz dzieci powinni stosować lek pod ścisłą kontrolą lekarza, który może zdecydować o zmniejszeniu dawki lub wydłużeniu odstępu między kolejnymi dawkami, jeśli będzie to konieczne.

Zastosowanie zbyt dużej dawki leku

W przypadku przedawkowania leku lub zażycia leku przez dziecko poniżej 12. roku życia należy bezzwłocznie zgłosić się do lekarza lub do najbliższego punktu szpitalnego. Jeżeli jest taka możliwość należy zabrać ze sobą opakowanie leku wraz z ulotką, a także poinformować lekarza o ilości przyjętego leku. Przedawkowanie tego preparatu może wywołać ciężką niewydolność wątroby, a w efekcie może prowadzić nawet do śmierci pacjenta.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Palgotal

Istnieją sytuacje, w których stosowanie leku Palgotal powinno się odbywać z zachowaniem środków ostrożności. Niekiedy konieczne jest wykonanie dodatkowych badań lub też zmodyfikowanie dawkowania preparatu.

 1. Maksymalna dobowa dawka leku to 8 tabletek. W przypadku równoległego stosowania innych preparatów należy sprawdzić czy nie zawierają one paracetamolu lub tramadolu, aby nie podwajać dawek tych substancji.
 2. Leku nie powinny stosować osoby z ciężką niewydolnością nerek, a także z ciężką niewydolnością oddechową.
 3. Osoby z alkoholową chorobą wątroby (bez marskości wątroby) są bardziej narażone na przedawkowanie leku.
 4. Lek nie powinien być stosowany u osób uzależnionych od opioidów jako terapia zastępcza.
 5. W trakcie leczenia z zastosowaniem tramadolu istnieje ryzyko wystąpienia drgawek. Dotyczy to w szczególności osób, które stosują tramadol w dużych dawkach lub też równolegle przyjmują leki obniżające próg drgawkowy tkj. neuroleptyki, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, ośrodkowo oraz miejscowo działające leki przeciwbólowe czy trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne. Z tego względu osoby z padaczką lub też podatne na występowanie drgawek o pochodzeniu mózgowym powinny być leczone preparatem Palgotal tylko, gdy lekarz uzna, że jest to bezwzględnie konieczne.
 6. W przypadku przedawkowania paracetamolu może wystąpić toksyczne uszkodzenie wątroby.
 7. Szczególną ostrożność, w trakcie stosowania leku Palgotal, powinny zachować osoby:
 • uzależnione od opioidów,
 • po przebytym urazie głowy,
 • we wstrząsie,
 • u których występują zaburzenia świadomości o nieznanym pochodzeniu,
 • u których występują zaburzenia oddechowego lub zaburzenia czynności ośrodka oddechowego,
 • z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym.
 1. Stosowanie tramadolu może przyczynić się do uzależnienie, a także rozwoju tolerancji na tę substancję, dlatego osoby, które mają skłonność do nadużywania leków/uzależnień powinny stosować ten lek pod ścisłym nadzorem lekarskim i możliwie przez jak najkrótszy okres czasu.
 2. Objawy odstawienia mogą wystąpić nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek tramadolu, nawet przez krótki okres czasu. Jeżeli jest taka możliwość to należy jak najszybciej stopniowo zmniejszać dawkę leku. Niekiedy pojawiają się również objawy związane z uzależnieniem oraz nadużywaniem.
 3. Kobiety będące w ciąży nie powinny stosować żadnego leku bez konsultacji z lekarzem. Lekarza należy poinformować również o podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Leku Palgotal nie należy stosować zarówno w okresie ciąży, jak i karmienia piersią.
 4. Lek Palgotal – tak jak inne preparaty z grupy opioidowych leków przeciwbólowych – wpływa na zdolności psychomotoryczne i upośledza sprawność psychiczną oraz fizyczną. Z tego względu w trakcie stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów oraz obsługiwać maszyn/urządzeń mechanicznych.
 5. Nie należy stosować tramadolu równolegle z lekami, które są stosowane w znieczuleniu ogólnym z uwagi na ryzyko wybudzenia się pacjenta w trakcie operacji.
 6. Dla osób, które nie posiadają izoenzymu CYP2D6 cytochromu P-450 lub mają jego niedobór, działanie przeciwbólowe leku może być zbyt słabe. U takich osób również ryzyko wystąpienia działań niepożądanych jest większe, nawet jeśli stosowane dawki są zgodne z zaleceniami.
 7. U dzieci z osłabioną czynnością oddechową nie należy stosować tramadolu z uwagi na zwiększone ryzyko nasilenia się objawów toksyczności opioidów.
 8. Tramadol – stosowany po zabiegach chirurgicznych u dzieci – może powodować działania niepożądane zagrażające życiu, choć sytuacje takie mają miejsce rzadko. Z tego względu u dzieci po zabiegach chirurgicznych (po usunięciu migdałków gardłowych i/lub migdałka podniebiennego w leczeniu obturacyjnego bezdechu sennego) należy zachować ostrożność w przypadku podawania tramadolu, a także należy obserwować je pod kątem wystąpienia objawów toksyczności leków opioidowych (w tym również depresji oddechowej).
 9. W przypadku równoległego stosowania leku Palgotal wraz z lekami uspokajającymi lub opioidami istnieje ryzyko wystąpienia sedacji, depresji oddechowej, śpiączki, a niekiedy nawet zgonu. Stosowanie takiego połączenia leków może być dozwolone jedynie w przypadku bezwzględnej konieczności, gdy inne metody leczenia nie są dostępne. W takiej sytuacji należy stosować jak najmniejszą skuteczną dawkę preparatu przez możliwie jak najkrótszy okres czasu, a osoby chore powinny być uważnie obserwowane pod kątek wystąpienia objawów sedacji lub depresji oddechowej.
 10. W trakcie leczenia preparatem Palgotal nie należy spożywać alkoholu.

Stosowanie leku Palgotal równolegle z innymi preparatami.

Lekarza należy poinformować o wszystkich ostatnio i obecnie stosowanych lekach, a także o tych, które pacjent ma w planie przyjmować (dotyczy to również leków dostępnych bez recepty).

Leku Palgotal nie należy stosować równolegle z:

 • inhibitorami MAO (a także przez okres 14 dni od zakończenia ich stosowania) – ryzyko pobudzenia/zahamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego wraz z nadciśnieniem i niedociśnieniem,
 • pentazocyną, nalbufiną, butorfanolem, buprenorfiną – ryzyko osłabienia działania tramadolu,
 • karbamazepiny – ryzyko obniżenia stężenia tramadolu we krwi, a w efekcie osłabienie skuteczności, a także skrócenie czasu trwania działania przeciwbólowego,
 • inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) – ryzyko wzrostu działania leku i wystąpienia drgawek,
 • trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych – ryzyko wzrostu działania leku i wystąpienia drgawek,
 • leków przeciwpsychotycznych – ryzyko wzrostu działania leku i wystąpienia drgawek,
 • innych leków obniżających próg drgawkowy – ryzyko wzrostu działania leku i wystąpienia drgawek.

Ostrożność należy zachować podczas równoległego stosowania tramadolu z:

 • selektywnymi inhibitorami wychwytu serotoniny – ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego,
 • innymi pochodnymi morfiny , pochodnymi benzodiazepiny, barbiturany – ryzyko zahamowania ośrodka oddechowego, co może doprowadzić do śmierci (dotyczy przedawkowania),
 • innych leków działających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowo – ryzyko nasilenia depresyjnego działania na układ nerwowy,
 • leków obniżających próg drgawkowy, selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, neuroleptyków, meflochiny, bupropionu – ryzyko wystąpienia drgawek,
 • wenlafaksyny – ryzyko wystąpienia drgawek oraz zespołu serotoninowego,
 • pochodnych kumaryny – ryzyko wzrostu wskaźnika INR oraz wystąpienia wybroczyn,
 • leków metabolizowanych w wątrobie przez izoenzym CYP3A4 cytochromu P-450 o działaniu hamującym ten proces metaboliczny – ryzyko wzrostu stężenia tramadolu we krwi,
 • ondansetronu – ryzyko wzrostu zapotrzebowania na tramadol,
 • metoklopramidu, dromperidonu – przyspieszenie wchłaniania paracetamolu z przewodu pokarmowego,
 • cholestyraminy – zmniejszenie wchłaniania paracetamolu z przewodu pokarmowego.

Z czym nie łączyć leku Palgotal

Należy unikać łączenia Palgotalu z lekami zawierającymi paracetamol i tramadol, inhibitorami MAO, flukloksacyliną, innymi opioidami, lekami wywołującymi drgawki, SSRI, tryptanami, lekami uspokajającymi, antykoagulantami, benzodiazepinami, lekami na nudności i wymioty, cholestyraminą, ketokonazolem, erytromycyną oraz alkoholem. Zawsze należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem lub zmianą leczenia z Palgotalem.

Lek Palgotal i Paracetamol/Tramadol w Innych Preparatach Lek Palgotal zawiera paracetamol i tramadol, więc istotne jest, aby nie przekraczać zalecanej dawki tych substancji poprzez jednoczesne przyjmowanie innych leków, które je również zawierają. Przekroczenie maksymalnej dawki może prowadzić do poważnych skutków ubocznych, w tym toksyczności wątroby w przypadku paracetamolu oraz zwiększonego ryzyka uzależnienia i działań ubocznych, takich jak senność i zawroty głowy, w przypadku tramadolu.

Lek Palgotal i Flukloksacylina Współstosowanie Palgotalu z flukloksacyliną, antybiotykiem, może prowadzić do kwasicy metabolicznej, szczególnie u osób z uszkodzoną funkcją nerek, sepsą, niedożywieniem, przewlekłym alkoholizmem lub przyjmujących wysokie dawki paracetamolu. Kwasica metaboliczna jest stanem, w którym zakłócona jest równowaga pH we krwi, co może być stanem zagrożenia życia.

Lek Palgotal i Inhibitory MAO Palgotal nie powinien być stosowany z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO), ponieważ może to prowadzić do groźnych interakcji, w tym nadciśnienia, gorączki, drgawek i zaburzeń psychicznych. Inhibitory MAO są lekami stosowanymi w leczeniu depresji i innych zaburzeń psychicznych.

Lek Palgotal i Karbamazepina Karbamazepina, lek przeciwpadaczkowy i przeciwbólowy, może zmniejszać skuteczność Palgotalu. Jednoczesne stosowanie tych leków wymaga monitorowania, ponieważ może wymagać dostosowania dawek w celu uzyskania odpowiedniego efektu przeciwbólowego.

Lek Palgotal i Opioidowe Leki Przeciwbólowe Stosowanie Palgotalu razem z innymi opioidami (np. buprenorfina, nalbufina, pentaocyna) może prowadzić do zmniejszenia efektu przeciwbólowego zarówno Palgotalu, jak i innych opioidów. Może to również zwiększać ryzyko działań niepożądanych związanych z opioidami, takich jak senność, zawroty głowy i depresja oddechowa.

Lek Palgotal i Leki Wywołujące Drgawki Leki antydepresyjne, przeciwpsychotyczne oraz leki takie jak bupropion mogą zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek, szczególnie w połączeniu z Palgotalem. Drgawki mogą być niebezpieczne, zwłaszcza dla osób z istniejącymi zaburzeniami neurologicznymi.

Lek Palgotal i SSRI/Tryptany Kombinacja Palgotalu z lekami z grupy SSRI (np. fluoksetyna, sertralina) lub tryptanami (lekami stosowanymi w migrenach) może prowadzić do zespołu serotoninowego, który objawia się gorączką, drgawkami, przyspieszonym tętnem, delirium i może być zagrożeniem życia.

Lek Palgotal i Leki Uspokajające/Tabletki Nasenne Leki uspokajające, tabletki nasenne oraz inne leki przeciwbólowe mogą nasilać działanie sedatywne Palgotalu, prowadząc do zwiększonego ryzyka senności, zmniejszonej zdolności koncentracji i potencjalnie depresji oddechowej.

Lek Palgotal i Warfaryna/Fenprokumon Antykoagulanty, takie jak warfaryna i fenprokumon, w połączeniu z Palgotalem mogą zmieniać ich efekt antykoagulacyjny, zwiększając ryzyko krwawień. Wymaga to ścisłego monitorowania i dostosowania dawek.

Lek Palgotal i Benzodiazepiny Stosowanie Palgotalu z benzodiazepinami lub podobnymi lekami może prowadzić do poważnych skutków ubocznych, takich jak zwiększone ryzyko senności, trudności w oddychaniu i śpiączki. W takich przypadkach należy ostrożnie rozważyć stosowanie tych leków razem.

Lek Palgotal i Leki na Nudności/Wymioty Metoklopramid, domperidon i ondansetron mogą wpływać na sposób, w jaki organizm metabolizuje Palgotal, zmieniając jego efektywność i potencjalnie prowadząc do zwiększenia działań niepożądanych.

Lek Palgotal i Cholestyramina Cholestyramina może zmniejszać skuteczność Palgotalu poprzez wpływanie na jego wchłanianie w przewodzie pokarmowym.

Lek Palgotal i Ketokonazol/Erytromycyna Ketokonazol i erytromycyna, leki przeciwzakaźne, mogą zmieniać sposób, w jaki Palgotal jest metabolizowany w wątrobie, co może zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Lek Palgotal i Alkohol Spożywanie alkoholu w trakcie stosowania Palgotalu może zwiększać ryzyko uszkodzenia wątroby i nasilać efekty sedatywne, takie jak senność i zmniejszenie zdolności koncentracji.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Palgotal

Skutki uboczne leku Palgotal

Oto lista najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych podczas badań klinicznych z udziałem Palgotalu, który łączy paracetamol z tramadolem:

 • Nudności
 • Zawroty głowy
 • Senność

Te objawy wystąpiły u ponad 10% badanych pacjentów. Warto zaznaczyć, że częstość występowania działań niepożądanych określa się w następujący sposób:

 • Bardzo często (≥1/10)
 • Często (≥1/100 do <1/10)
 • Niezbyt często (≥1/1000 do <1/100)
 • Rzadko (≥1/10 000 do <1/1000)
 • Bardzo rzadko (<1/10 000)
 • Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Palgotal może powodować różne zaburzenia zdrowotne. Poniżej przedstawiamy te, które były obserwowane w trakcie badań klinicznych lub zgłaszane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu:

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

 • Nieznana częstość: hipoglikemia (niski poziom cukru we krwi).

Zaburzenia psychiczne:

 • Często: stan splątania, zmiany nastroju (lęk, nerwowość, nastrój euforyczny), zaburzenia snu. Te objawy występowały u wielu pacjentów (powyżej 10%).
 • Niezbyt często: depresja, halucynacje, koszmary senne. Te objawy były mniej powszechne (występowały u mniej niż 1% pacjentów).
 • Rzadko: uzależnienie od leku, majaczenie. Te objawy były bardzo rzadko zgłaszane (mniej niż 0,01% pacjentów).

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu:

 • Bardzo rzadko: nadużywanie leku. Zgłaszane przypadki nadużywania Palgotalu są bardzo rzadkie (mniej niż 0,01% pacjentów).

Zaburzenia układu nerwowego:

 • Bardzo często: zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, senność. Te objawy były bardzo powszechne i występowały u ponad 10% pacjentów.
 • Często: ból głowy, drżenie. Te objawy były mniej powszechne (występowały u mniej niż 10% pacjentów).
 • Niezbyt często: mimowolne skurcze mięśni, parestezje (mrowienie, drętwienie), amnezja (utrata pamięci). Te objawy były jeszcze rzadsze (występowały u mniej niż 1% pacjentów).
 • Rzadko: ataksja (niezdolność do kontrolowania ruchów), drgawki, omdlenia, zaburzenia mowy. Te objawy były bardzo rzadko zgłaszane (mniej niż 0,01% pacjentów).
 • Nieznana częstość: zespół serotoninowy (poważne zaburzenie układu nerwowego, patrz punkty 4.4 i 4.5).

Zaburzenia oka:

 • Rzadko: niewyraźne widzenie, zwężenie źrenicy, rozszerzenie źrenicy

Zaburzenia ucha i błędnika:

 • Niezbyt często: szumy uszne

Zaburzenia serca:

 • Niezbyt często: kołatanie serca, tachykardia, zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia naczyniowe:

 • Niezbyt często: nadciśnienie tętnicze, uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

 • Niezbyt często: duszność
 • Nieznana: czkawka

Zaburzenia żołądka i jelit:

 • Bardzo często: nudności
 • Często: wymioty, zaparcie, suchość w jamie ustnej, biegunka, ból brzucha, niestrawność, wzdęcia
 • Niezbyt często: zaburzenia połykania, smoliste stolce

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

 • Często: nadmierna potliwość, świąd
 • Niezbyt często: reakcje skórne (np. wysypka, pokrzywka)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

 • Niezbyt często: albuminuria, zaburzenia mikcji (dyzuria i zatrzymanie moczu)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

 • Niezbyt często: dreszcze, ból w klatce piersiowej

Badania diagnostyczne:

 • Niezbyt często: zwiększenie aktywności aminotransferaz

Nie można wykluczyć występowania poniższych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem tramadolu lub paracetamolu, chociaż nie zaobserwowano ich w badaniach klinicznych:

Tramadol:

 • Niedociśnienie ortostatyczne, bradykardia, zapaść.
 • Obserwacje po wprowadzeniu tramadolu do obrotu wykazały rzadkie przypadki jego wpływu na działanie warfaryny, w tym na wydłużenie czasu protrombinowego.
 • Rzadkie przypadki: reakcje alergiczne, które mogą objawiać się dusznością, skurczami oskrzeli, świszczącym oddechem lub obrzękiem naczynioruchowym. Mogą również wystąpić w skrajnych przypadkach anafilaksja.
 • Rzadkie przypadki: Zmiany apetytu, osłabienie układu ruchu i depresja oddechowa.
 • Zaburzenia psychiczne: Po podaniu tramadolu mogą pojawić się różne zaburzenia psychiczne, które zależą od indywidualnych cech pacjenta i czasu trwania leczenia. Mogą to być zmiany nastroju (najczęściej euforia, ale czasami dysforia), zmiany aktywności (zwykle zmniejszenie, ale czasami zwiększenie) oraz zmiany zdolności poznawczych i sensorycznych (np. trudności w podejmowaniu decyzji i zaburzenia postrzegania).
 • Astma oskrzelowa: U niektórych pacjentów zaobserwowano nasilenie astmy oskrzelowej, ale nie ustalono związku przyczynowego.
 • Zespół odstawienny: Po nagłym odstawieniu tramadolu mogą wystąpić objawy zespołu odstawiennego, podobne do objawów występujących po odstawieniu opioidów. Mogą to być pobudzenie, lęk, nerwowość, bezsenność, nadmierna ruchliwość, drżenia oraz objawy dotyczące żołądka i jelit. W bardzo rzadkich przypadkach pojawiają się także objawy takie jak napady paniki, nasilony lęk, halucynacje, parestezje, szumy uszne i nietypowe objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Paracetamol

Paracetamol to lek powszechnie stosowany przeciwgorączkowo i przeciwbólowo. Poniżej przedstawione są działania niepożądane, które rzadko występują po jego stosowaniu:

 • Wysypka skórna: nadwrażliwość na paracetamol może wywołać wysypkę skórną jako jeden z objawów alergii.
 • Powikłania hematologiczne: istnieją doniesienia o powikłaniach hematologicznych, takich jak trombocytopenia i agranulocytoza, ale nie można jednoznacznie stwierdzić, czy są one spowodowane stosowaniem paracetamolu.
 • Hemoliza: u pacjentów z istniejącą ciężką niedokrwistością hemolityczną lub niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, stosowanie paracetamolu może prowadzić do hemolizy.
 • Wstrząs anafilaktyczny i obrzęk naczynioruchowy: bardzo rzadko zgłaszane są przypadki wstrząsu anafilaktycznego lub obrzęku naczynioruchowego po stosowaniu paracetamolu.
 • Interakcje z innymi lekami: istnieją doniesienia sugerujące, że paracetamol stosowany łącznie z lekami z grupy warfaryny może powodować hipoprotrombinemię. Jednakże w innych badaniach nie obserwowano zmiany czasu protrombinowego.
 • Ciężkie reakcje skórne: bardzo rzadko, stosowanie paracetamolu może prowadzić do ciężkich reakcji skórnych, takich jak zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka oraz osutka krostkowa.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Palgotal

Pytania naszych Pacjentów

Co to jest za lek Palgotal?

Palgotal to produkt leczniczy stosowany do objawowego leczenia umiarkowanego do ciężkiego bólu u osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat.

Czy Palgotal to silny lek?

Tak, Palgotal (Tramadol) to silnie działający narkotyczny lek przeciwbólowy z grupy opioidów. Jego siła działania określana jest jako 1/6 do 1/10 siły działania morfiny. Jednakże, jak każdy silny lek, ma swoje ryzyko poważnych skutków ubocznych i może prowadzić do uzależnienia fizycznego i psychicznego.

Czy Palgotal jest bezpieczny?

Tak, Palgotal jest bezpieczny, o ile jest stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza oraz zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce dołączonej do opakowania. W przypadku przestrzegania zaleceń dotyczących dawkowania i czasu stosowania, Palgotal jest uważany za bezpieczny i skuteczny lek przeciwbólowy. Jednakże, jak każdy lek, może on powodować pewne działania niepożądane u niektórych pacjentów, takie jak nudności, wymioty, zawroty głowy, senność, suchość w ustach, zaparcia, biegunka i inne. W rzadkich przypadkach może również prowadzić do uzależnienia, zwłaszcza przy długotrwałym stosowaniu. Dlatego ważne jest, aby przed rozpoczęciem stosowania Palgotalu zawsze skonsultować się z lekarzem i dokładnie przeczytać ulotkę informacyjną.

Jak szybko działa Palgotal?

Palgotal to lek przeciwbólowy o szybkim działaniu, które zwykle zaczyna się w ciągu 30-60 minut po jego przyjęciu. Jednak czas działania może się różnić w zależności od indywidualnych czynników, takich jak wiek, waga, ogólny stan zdrowia i rodzaj bólu.

Jak działa Palgotal?

Palgotal zawiera substancję czynną tramadol, która działa jako lek przeciwbólowy. Tramadol działa na mózg i rdzeń kręgowy, gdzie blokuje przekazywanie sygnałów bólowych do obszarów mózgu odpowiedzialnych za odczuwanie bólu. Ponadto, tramadol zwiększa ilość neuroprzekaźnika zwanego serotonina w mózgu, co pomaga zmniejszyć odczuwanie bólu. Zwiększenie stężenia serotoniny może również pomóc w poprawie nastroju i zmniejszeniu lęku związanego z bólem. Tramadol wykazuje również działanie przeciwkaszlowe, które polega na zmniejszeniu aktywności ośrodka kaszlu w mózgu. W przypadku złożonych preparatów leczniczych, takich jak Palgotal zawierający również paracetamol, substancja ta działa jako lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, poprzez hamowanie enzymów cyklooksygenazy COX-1 i COX-2, co prowadzi do zmniejszenia produkcji prostaglandyn, substancji wywołujących ból i gorączkę.

Jak szybko się wchłania Palgotal?

Palgotal, który zawiera tramadol i paracetamol, szybko się wchłania po podaniu doustnym. Średni czas osiągnięcia maksymalnego stężenia tramadolu we krwi wynosi około 2 godzin, podczas gdy średni czas osiągnięcia maksymalnego stężenia paracetamolu wynosi około 1 godziny. Jednoczesne spożycie posiłku może opóźnić wchłanianie tramadolu, ale nie ma wpływu na wchłanianie paracetamolu. Wchłanianie tramadolu i paracetamolu może być zmienione u pacjentów z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, takimi jak choroba wrzodowa czy zapalenie jelita grubego.

Jak szybko się wydala Palgotal z organizmu?

Tramadol podawany w postaci Palgotalu ulega przemianie w wątrobie, tworząc aktywne metabolity, które są następnie wydalane z organizmu przez nerki. Około 90% dawki tramadolu i jego metabolitów jest wydalane przez nerki, a pozostałe 10% jest wydalane przez jelita. Okres półtrwania tramadolu wynosi około 6 godzin, a okres półtrwania metabolitu O-desmetylotramadolu wynosi około 7-9 godzin. W związku z tym, czas wydalania Palgotalu z organizmu zależy od wielu czynników, takich jak wiek, waga, płeć, stan zdrowia, a także stosowane inne leki. Jednak w przypadku zdrowych osób, można przyjąć, że Palgotal jest wydalany z organizmu w ciągu około 24 godzin.

Czy Palgotal jest na receptę?

Tak, Palgotal (tramadol + paracetamol) jest lekiem na receptę i może być przepisany przez lekarza.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Palgotal? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaTramadoli hydrochloridum + Paracetamolum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentZentiva

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Palgotal

Doreta, Doreta SR, Exbol, Padolten, Poltram Combo, Poltram Combo Forte, Tramapar, Zaldiar , Zaldiar Effervescent.

Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2024