Tramapar

Tramapar jest to silnie działający narkotyczny lek wykazujący działanie przeciwbólowe. Substancjami czynnymi leku są paracetamol oraz tramadol – opioidowy lek przeciwbólowy. Preparat ten dostępny jest jedynie na receptę.

Działanie Tramapar

Lek Tramapar zaliczany jest do silnie działających narkotycznych leków o działaniu przeciwbólowym. Siła działania tego preparatu określana jest jako 1/6 do 1/10 siły działania morfiny.

Substancją czynną leku są tramadol (chlorowodorek tramadolu) i paracetamol. Tramadol, poza działaniem przeciwbólowym, działa również przeciwkaszlowo, ale nie powoduje przy tym zahamowania czynności układu oddechowego czy też nie wpływa negatywnie  na przewód pokarmowy. Mechanizm działania tramadolu polega na hamowaniu procesu wychwytu zwrotnego noradrenaliny, a tym samym na wydłużeniu czasu działania noradrenaliny i wydłużeniu czasu pobudzenia komórki odbiorczej. Paracetamol wykazuje działanie przeciwgorączkowe i przeciwbólowe.

Lek występuje w postaci tabletek powlekanych 37,5 mg + 325 mg (37,5 mg chlorowodorku tramadolu i 325 mg paracetamolu), po 10, 20, 30 lub 60 tabletek w opakowaniu.

Wskazania do stosowania leku Tramapar

Lek Tramapar jest stosowany w celu objawowego łagodzenia bólu, który charakteryzuje się umiarkowanym do dużym nasileniem. Polecany jest szczególnie w przypadku, gdy lekarz rozważa zastosowanie leku zawierającego tramadol oraz paracetamol.

Oto kilka przykładów sytuacji, w których lek Tramapar może być zalecany:

 1. Ból pourazowy – Lekarz może przepisać Tramapar w przypadku wystąpienia bólu pourazowego po urazie lub kontuzji, gdy ból jest umiarkowany do silnego i wymaga skutecznego złagodzenia objawów.
 2. Ból pourazowy pourazowy pooperacyjny – W przypadku bólu pourazowego pooperacyjnego, lek Tramapar może pomóc w łagodzeniu bólu, który może towarzyszyć powikłaniom po zabiegu operacyjnym.
 3. Ból nowotworowy – Lekarz może zalecić Tramapar w przypadku bólu związanego z chorobą nowotworową, który może charakteryzować się różnym nasileniem i wymagać skutecznego leczenia.
 4. Bóle związane z chorobami przewlekłymi – W przypadku chorób przewlekłych, takich jak artretyzm lub choroba zwyrodnieniowa stawów, lek Tramapar może pomóc w łagodzeniu bólu, który towarzyszy tym chorobom.

Warto jednak pamiętać, że każdy przypadek jest inny i decyzja o zastosowaniu leku Tramapar powinna być podejmowana przez lekarza, który uwzględni specyficzne okoliczności pacjenta i jego stan zdrowia

Przeciwwskazania do stosowania leku Tramapar

Tramapar to lek przeciwbólowy, który może pomóc w łagodzeniu bólu o umiarkowanym lub dużym nasileniu. Niemniej jednak, istnieją pewne sytuacje, w których lek ten jest przeciwwskazany. Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowe informacje na temat przeciwwskazań do stosowania leku Tramapar:

 • Nadwrażliwość na substancje czynne lub którykolwiek ze składników leku: Osoby, które są uczulone na tramadol lub paracetamol, nie powinny stosować leku Tramapar.
 • Ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi (w tym opioidami i lekami psychotropowymi): Stosowanie Tramapar w przypadku ostrego zatrucia substancjami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy, takimi jak alkohol, leki nasenne, opioidy lub leki psychotropowe, może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, w tym depresji ośrodka oddechowego.
 • Padaczka, która nie poddaje się leczeniu: Osoby cierpiące na padaczkę, która nie poddaje się leczeniu, nie powinny stosować leku Tramapar ze względu na potencjalne ryzyko wystąpienia drgawek.
 • Równoległe stosowanie leków z grupy inhibitorów MAO: Tramadol nie może być stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO, a także przez 14 dni po zakończeniu ich stosowania. Równoległe stosowanie tych leków może prowadzić do wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, takich jak nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca lub hipertermia.
 • Ciężka niewydolność wątroby: Osoby z ciężką niewydolnością wątroby nie powinny stosować leku Tramapar, ponieważ lek jest metabolizowany w wątrobie, a jego stosowanie w takim przypadku może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia.
 • Okres ciąży i karmienia piersią: Tramadol przenika do mleka matki i może szkodzić dziecku. Dlatego też, lek Tramapar nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią

Dawkowanie leku Tramapar

Dawkę, częstotliwość stosowania i czas trwania kuracji ustala lekarz. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarskiej. Lek Tramapar występuje w postaci tabletek powlekanych, przeznaczonych do stosowania doustnego. Tabletki należy połykać w całości (nie kruszyć, nie rozgryzać).

Dawka leku ustalana jest indywidualnie w oparciu o czynniki tkj. intensywność bólu, wiek pacjenta czy jego reakcja na lek.

W przypadku osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 12. roku życia zalecaną dawką początkową są 2 tabletki na dobę. Jeżeli zaistnieje taka konieczność możliwe jest podanie kolejnych dawek, jednak nie należy przekraczać 8 tabletek na dobę, a odstęp pomiędzy dawkami nie może być krótszy niż 6 godzin (w przypadku pacjentów powyżej 75 lat odstęp ten powinien wynosić min. 6 godzin, a w przypadku pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek – klirensem kreatyniny 10-30 ml/min odstęp pomiędzy dawkami powinien wynosić 12 godzin). Wydłużenie odstępu pomiędzy dawkami należy również rozważyć u osób z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Tramapar

Istnieją sytuacje, w których stosowanie leku Tramapar powinno się odbywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

 1. Szczególną ostrożność należy zachować u osób:
 • które są uzależnione od opioidów, ze skłonnością do nadużywania leków i uzależnień,
 • po urazie głowy,
 • we wstrząsie,
 • z zaburzeniami świadomości niewiadomego pochodzenia,
 • z zaburzeniami oddechowymi,
 • z zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego,
 • z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym,
 • z alkoholową chorobą wątroby bez marskości – ryzyko przedawkowania paracetamolu,
 • stosujących tramadol w dużych dawkach – ryzyko wystąpienia drgawek,
 • stosujących równocześnie leki obniżające próg drgawkowy tkj.:
  – selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny,
  – trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne,
  – neuroleptyki,
  – ośrodkowo i miejscowo działające leki przeciwbólowe.

W tej grupie osób również istnieje ryzyko wystąpienia drgawek.

 • stosujących równolegle:
  – barbiturany,
  – benzodiazepiny,
  – inne leki przeciwlękowe,
  – leki nasenne,
  – uspokajające leki przeciwdepresyjne,
  – przeciwhistaminowe leki uspokajające,
  – talidomid,
  – baklofen,
  – leki z grupy warfaryny,
  – ketokonazol,
  – erytromycynę.
 • z padaczką w wywiadzie – możliwość stosowania leku jedynie jeśli lekarz uzna to za bezwzględną konieczność
 • podatne na występowanie drgawek pochodzenia mózgowego – możliwość stosowania leku jedynie jeśli lekarz uzna to za bezwzględną konieczność,
 • z zaburzeniami dróg żółciowych,
 • z zaburzeniami świadomości, których etiologia nie jest znana,
 1. Leku nie należy stosować u osób z ciężką niewydolnością oddechową oraz z ciężką niewydolnością nerek.
 2. Maksymalna dobowa dawka leku to 8 tabletek. Podczas stosowania preparatu Tramapar – w celu zminimalizowania ryzyka przedawkowania leku – należy sprawdzać czy inne stosowane leki nie zawierają tramadolu oraz paracetamolu.
 3. Tramadol nie powinien być stosowany jako terapia zastępcza w przypadku osób uzależnionych od opioidów. Tramadol nie powoduje zniesienia objawów odstawiennych morfiny.
 4. W wyniku przedawkowania paracetamolu może dojść do uszkodzenia wątroby.
 5. Objawy odstawienne mogą wystąpić nawet po stosowaniu tramadolu zgodnie z zaleceniami zgodnie z określonymi dawkami. Rzadko występują przypadki uzależnienia lub nadużywania tej substancji.
 6. Tramadolu nie należy stosować w trakcie zabiegów wykonywanych w płytkiej narkozie.
 7. W trakcie stosowania leku Tramapar nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń oraz maszyn, ponieważ opioidowe leku przeciwbólowe mają wpływ na sprawność psychomotoryczną (psychiczną oraz fizyczną).
 8. Kobiety będące w ciąży, a także planujące/podejrzewające ciążę nie powinny stosować żadnego leku bez konsultacji z lekarzem. Stosowanie leku Tramapar u kobiet w ciąży jest przeciwwskazane.
 9. Stosowanie leku Tramapar przez kobiety w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.
 10. Alkohol może wpłynąć na nasilenie działania uspokajającego opioidowych leków przeciwbólowych.
 11. Tramadol może obniżać szybkość reakcji, a tym samym może wpływać na pogorszenie zdolności psychomotorycznych, a w tym zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń oraz maszyn.

Stosowanie leku Tramapar z innymi preparatami

Przed rozpoczęciem leczenia lekarza należy poinformować o wszystkich ostatnio i obecnie stosowanych lekach, również tych które są dostępne bez recepty.

Leku Tramapar nie należy stosować równolegle z:

 • inhibitorami MAO (np. moklobemid, selegilina), a także przez 14 dni od zakończenia ich stosowania – ryzyko pobudzenia lub zahamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego oraz nadciśnienia lub niedociśnienia,
 • pentazocyną, nalbufiną, butorfanolem, buprenorfiną – ryzyko osłabienia działania tramadolu,
 • karbamazepiną – ryzyko znacznego obniżenia stężenia tramadolu we krwi, osłabienie skuteczności leku i skrócenie efektu przeciwbólowego,
 • inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, lekami przeciwpsychotycznymi, innymi lekami obniżającymi próg drgawkowy – ryzyko wystąpienia drgawek, a także nasilenia działania tych leków.

Szczególną ostrożność należy zachować podczas stosowania tramadolu równolegle z:

 • selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (tkj. citalopram, fluoksetyna, fluwoksamina) – ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego,
 • innymi pochodnymi morfiny, pochodnymi benzodiazepiny, pochodnymi barbiturany – ryzyko zahamowania ośrodka oddechowego (w skrajnych przypadkach może prowadzić do śmierci),
 • lekami, które działają depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy (tkj. inne opioidowe leki przeciwbólowe, uspokajające leki przeciwdepresyjne, leki nasenne itp.) – ryzyko nasilenia depresyjnego wpływu na układ nerwowy,
 • wenlafaksyną – ryzyko wystąpienia drgawek oraz zespołu serotoninowego,
 • pochodnymi kumaryny – ryzyko zwiększenia wskaźnika INR i występowania wybroczyn,
 • lekami metabolizowanymi w wątrobie przez izoenzym CYP3A4 cytrochromu P-450, które wykazują działanie hamujące ten proces metaboliczny – ryzyko wzrostu stężenia tramadolu we krwi,
 • ondansetronem – ryzyko wzrostu zapotrzebowania na tramadol,
 • metoklopramid, dromperidon – ryzyko przyspieszenia wchłaniania paracetamolu z przewodu pokarmowego,
 • cholestyraminą – ryzyko zmniejszenia wchłaniania paracetamolu z przewodu pokarmowego.

Z czym nie łączyć leku Tramapar

Lek Tramapar a Interakcje z Inhibitorami Monoaminooksydazy (MAO) Leku Tramapar nie wolno stosować równocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO). Inhibitory MAO, stosowane głównie w leczeniu depresji, mogą powodować poważne interakcje z Tramaparem, prowadząc do niebezpiecznych reakcji, takich jak gwałtowny wzrost ciśnienia krwi.

Lek Tramapar a Karbamazepina Stosowanie Tramaparu z karbamazepiną (lek przeciwpadaczkowy i przeciwbólowy) może osłabić działanie przeciwbólowe Tramaparu. Karbamazepina przyspiesza metabolizm tramadolu, skracając jego czas działania.

Lek Tramapar a Opioidowe Leki Przeciwbólowe Stosowanie Tramaparu z opioidowymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak buprenorfina, nalbufina czy pentazocyna, może prowadzić do osłabienia efektu przeciwbólowego. Jest to spowodowane konkurującym działaniem tych substancji w układzie nerwowym.

Lek Tramapar a Tryptany i SSRI Przyjmowanie Tramaparu wraz z tryptanami (leczenie migreny) lub selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI, stosowane w depresji) zwiększa ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego. Objawy mogą obejmować splątanie, pobudzenie, gorączkę, pocenie się, nieskoordynowane ruchy, mimowolne skurcze mięśni lub biegunkę.

Lek Tramapar a Środki Uspokajające i Nasenne Stosowanie Tramaparu razem ze środkami uspokajającymi, środkami nasennymi, innymi środkami przeciwbólowymi, lekami obniżającymi ciśnienie, lekami przeciwdepresyjnymi lub preparatami na uczulenia może prowadzić do senności lub uczucia osłabienia.

Lek Tramapar a Neuroleptyki i Leki Znieczulające Kombinacja Tramaparu z neuroleptykami, lekami znieczulającymi, bupropionem (lek ułatwiający rzucenie palenia) może zwiększyć ryzyko napadów drgawkowych. Decyzję o bezpiecznym stosowaniu Tramaparu podejmie lekarz.

Lek Tramapar a Antykoagulanty Stosowanie Tramaparu z warfaryną lub fenprokumonem (leki przeciwzakrzepowe) może zmienić działanie tych leków, zwiększając ryzyko krwawień. W takich przypadkach konieczna jest natychmiastowa konsultacja lekarska.

Lek Tramapar a Leki Przeciwwymiotne i Obniżające Cholesterol Tramapar może mieć zmienione działanie, gdy jest stosowany z metoklopramidem, domperydonem, ondansetronem (leczenie nudności i wymiotów), cholestyraminą (lek obniżający cholesterol) oraz z lekami przeciwzakażeniowymi jak ketokonazol czy erytromycyna.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Tramapar

Skutki uboczne leku Tramapar

Skutki uboczne leku Tramapar mogą wystąpić u niektórych pacjentów i różnić się w stopniu ich nasilenia. Oto przykładowe skutki uboczne, które mogą wystąpić:

Bardzo często:

 • Nudności – uczucie nieprzyjemnego dyskomfortu w żołądku, które może prowadzić do wymiotów.
 • Zawroty głowy – uczucie utraty równowagi lub niestabilności, które może powodować dezorientację i trudności w poruszaniu się.
 • Senność – uczucie zmęczenia i potrzeby odpoczynku, które może wpłynąć na zdolność do wykonywania codziennych czynności.

Często:

 • Wymioty – nagła i gwałtowna utrata treści żołądkowej przez usta.
 • Zaburzenia trawienne – objawy takie jak zaparcia, wzdęcia lub biegunka.
 • Ból żołądka – uczucie bólu lub dyskomfortu w okolicy brzucha.
 • Suchość w jamie ustnej – uczucie suchości w jamie ustnej, które może powodować trudności w mówieniu, przełykaniu lub jedzeniu.
 • Świąd – uczucie swędzenia skóry, które może być drażniące i irytujące.
 • Potliwość – nadmierna produkcja potu, która może prowadzić do uczucia wilgoci i dyskomfortu.
 • Ból głowy – uczucie bólu lub napięcia w okolicy głowy.
 • Drżenia – mimowolne, rytmiczne ruchy mięśni, które mogą wpłynąć na zdolność do wykonywania precyzyjnych czynności.
 • Splątanie – dezorientacja, zamieszanie i dezorganizacja myślenia.
 • Zaburzenia snu – trudności w zaśnięciu, utrzymaniu snu lub wczesne budzenie się.
 • Zmiany nastroju – wahania nastroju, takie jak niepokój, nerwowość, euforia.

Niezbyt często:

 • przyspieszona akcja serca lub podwyższone ciśnienie tętnicze,
 • zaburzenia pracy lub rytmu serca,
 • utrudnione lub bolesne oddawanie moczu,
 • zmiany skórne (np. wysypki, pokrzywki), – mrowienie, zdrętwienie lub ścierpnięcie kończyn,
 • szum w uszach,
 • kurcze mięśni,
 • depresja,
 • koszmary senne,
 • omamy (słyszenie, widzenie lub odczuwanie rzeczy, których nie ma),
 • chwilowe kłopoty z pamięcią,
 • trudności w przełykaniu,
 • krew w stolcu, – dreszcze,
 • uderzenia gorąca, –         ból w klatce piersiowej,
 • trudności w oddychaniu.

Rzadko:

 • napady drgawek,
 • trudności z koordynacją ruchów,
 • uzależnienie, – nieostre widzenie.

Inne:

Poniższe działania niepożądane zostały zgłoszone przez osoby stosujące leki zawierające tylko tramadol lub tylko paracetamol. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, podczas stosowania leku Tramapar należy zgłosić to lekarzowi:

 • uczucie omdlenia w trakcie zmiany pozycji z leżącej lub siedzącej na stojącą,
 • zwolniona akcja serca,
 • omdlenia,
 • zmiany apetytu,
 • osłabienie mięśni,
 • wolniejszy lub płytszy oddech,
 • zmiany nastroju,
 • zmiany aktywności,
 • zmiany w postrzeganiu,
 • nasilenie się astmy.

W rzadkich przypadkach, stosowanie leków takich, jak tramadol może prowadzić do uzależnienia od leku, co utrudnia jego odstawienie.

Osoby długotrwale stosujące tramadol mogą niekiedy czuć się źle po nagłym przerwaniu leczenia. Mogą odczuwać pobudzenie, niepokój, nerwowość lub roztrzęsienie. Mogą być nadaktywne, mieć trudności z zasypianiem i odczuwać zaburzenia żołądkowe lub trawienne. U nielicznych chorych mogą wystąpić napady lęku, omamy, nietypowe odczucia takie, jak świąd, mrowienie i drętwienie oraz szum w uszach. W przypadku odczuwania któregokolwiek z tych objawów po odstawieniu leku Tramapar należy skonsultować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Tramapar

Pytania naszych Pacjentów

Czy Tramapar jest silny?

Tramapar to lek przeciwbólowy, który zawiera substancję czynną - tramadol. Jest to silny lek przeciwbólowy, który działa na receptory opioidowe w mózgu, zmniejszając odczuwanie bólu. Działanie tramaparu jest zbliżone do tramadolu, który również jest silnym lekiem przeciwbólowym.

W jakim celu stosuje się Tramapar?

Tramapar jest zwykle stosowany w leczeniu umiarkowanego do silnego bólu, takiego jak ból pourazowy, ból pourazowy pourazowy lub ból pooperacyjny. Jednakże, jak każdy lek, Tramapar powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza i w odpowiednich dawkach, ponieważ nadmierne dawki mogą powodować poważne skutki uboczne, takie jak uzależnienie od leku, problemy z oddychaniem, drgawki i zwiększone ryzyko zgonu.

Czy Tramapar jest bezpieczny?

Tak, Tramapar może być stosowany w sposób bezpieczny, jeśli jest przepisywany przez lekarza i stosowany zgodnie z zaleceniami oraz w odpowiednich dawkach. Jednakże, jak każdy lek, Tramapar może powodować skutki uboczne, takie jak nudności, zawroty głowy, senność, bóle głowy, problemy z oddychaniem, depresja, a także poważniejsze skutki, takie jak uzależnienie od leku, drgawki i zwiększone ryzyko zgonu. Dlatego też, przed rozpoczęciem stosowania Tramaparu, należy poinformować lekarza o swoim stanie zdrowia, przyjmowanych innych lekach oraz o ewentualnych chorobach przewlekłych, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo stosowania leku.

Jak szybko działa Tramapar?

Tramapar działa stosunkowo szybko i po podaniu doustnym osiąga maksymalne stężenie we krwi po około 1-2 godzinach. Pacjenci zazwyczaj odczuwają złagodzenie bólu w ciągu 30-60 minut po podaniu leku. Efekty działania Tramaparu utrzymują się przez około 4-6 godzin, a w przypadku leku o przedłużonym uwalnianiu - do 12-24 godzin.

Czy Tramapar jest na receptę?

Tak, Tramapar jest lekiem na receptę. Oznacza to, że nie jest dostępny bez recepty i może być wydany pacjentowi tylko na podstawie recepty wystawionej przez lekarza. Wymóg recepty wynika z faktu, że Tramapar zawiera substancję czynną o działaniu opioidowym, która może powodować uzależnienie i ma potencjał do wywołania szeregu skutków ubocznych, w tym poważnych. Dlatego decyzję o stosowaniu leku powinien podjąć tylko lekarz po dokładnym przebadaniu pacjenta.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Tramapar? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaTramadoli hydrochloridum + Paracetamolum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentPolfarmex S.A.

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Tramapar

Doreta, Doreta SR, Exbol, Padolten, Palgotal, Poltram Combo, Poltram Combo Forte, Zaldiar , Zaldiar Effervescent.

Ostatnia aktualizacja: 17 grudnia 2023