Lyrica

Lyrica jest to lek wykazujący działanie przeciwpadaczkowe, przeciwlękowe, a dodatkowo łagodzi on bóle neuropatyczne. Preparat ten dostępny jest jedynie na receptę i występuje w postaci kapsułek twardych. Substancja czynna tego leku to pregabalina będąca pochodną kwasu gamma – aminomasłowego (GABA).

Działanie Lyrica

Lek Lyrica stosowany jest w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego, a także uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Wykazuje on działanie przeciwpadaczkowe, przeciwlękowe oraz łagodzi bóle neuropatyczne.

Substancją czynną preparatu jest pregabalina, zaliczana do leków przeciwpadaczkowych, będąca organicznym związkiem chemicznym i pochodną kwasu gamma-aminomasłowego. Lyrica w przypadku zastosowania na czczo i doustnie jest bardzo dobrze wchłaniana z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie tej substancji w surowicy krwi osiągane jest po ok. 1 godzinie od zastosowania leku. Pregabalina przenika przez barierę krew-mózg, przez łożysko oraz przedostaje się do pokarmu matki.

Wskazania do stosowania leku Lyrica

Padaczka

Lyrica jest zalecana do stosowania u osób dorosłych z określonymi typami padaczki, w tym napadami częściowymi wtórnie uogólnionymi lub nie. Lek należy stosować w połączeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi, gdy wcześniej stosowane leczenie nie pozwoliło na pełną kontrolę choroby.

Uogólnione zaburzenia lękowe

Lyrica jest stosowana w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych u osób dorosłych. Właściwości przeciwlękowe leku pozwalają na zmniejszenie objawów takich jak nadmierne napięcie, niepokój, pobudzenie i drażliwość.

Bóle neuropatyczne

Lyrica jest zalecana w leczeniu bóli neuropatycznych pochodzenia obwodowego i ośrodkowego. Bóle te są spowodowane uszkodzeniem nerwów i mogą być wynikiem różnych chorób, takich jak cukrzyca, pourazowe uszkodzenia nerwów czy stwardnienie rozsiane. Lyrica pomaga zmniejszyć intensywność bólu i poprawić jakość życia pacjentów cierpiących na ten rodzaj bólu.

W każdym przypadku, przed rozpoczęciem stosowania leku Lyrica, konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem, który podejmie decyzję o jego stosowaniu na podstawie ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz innych czynników ryzyka i korzyści.

Przeciwwskazania do stosowania leku Lyrica

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Lyrica jest nadwrażliwość na substancję czynną leku lub którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie Lyrica

Dawka wynosi od 150 mg do 600 mg na dobę, podawana w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.

Ból neuropatyczny:

 • Rozpoczęcie leczenia: 150 mg na dobę, podawana w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.
 • Po 3-7 dniach: dawkę można zwiększyć do 300 mg na dobę.
 • Po kolejnych 7 dniach: dawkę można zwiększyć do maksymalnej dawki 600 mg na dobę.

Padaczka:

 • Rozpoczęcie leczenia: 150 mg na dobę, podawana w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.
 • Po 1 tygodniu: dawkę można zwiększyć do 300 mg na dobę.
 • Po kolejnym tygodniu: dawkę maksymalną 600 mg na dobę.

Uogólnione zaburzenia lękowe:

 • Rozpoczęcie leczenia: 150 mg na dobę, podawana w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.
 • Po 1 tygodniu: dawkę można zwiększyć do 300 mg na dobę.
 • Po kolejnym tygodniu: dawkę można zwiększyć do 450 mg na dobę.
 • Po jeszcze jednym tygodniu: dawkę maksymalną 600 mg na dobę.

Przerwanie leczenia pregabaliną:

 • Zawsze należy przerwać leczenie stopniowo przez okres co najmniej 1 tygodnia, niezależnie od wskazań.

Jak stosować Lyrica?

Zastosowanie dawki większej niż zalecana leku Lyrica

W przypadku zażycia dawki większej niż zalecana, pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala ratunkowego. Należy zabrać ze sobą opakowanie lub butelkę po leku Lyrica. Przyjmowanie większej niż zalecana dawki leku Lyrica może prowadzić do uczucia senności, splątania, pobudzenia lub niepokoju. Zdarzały się także przypadki napadów drgawkowych i utraty przytomności (śpiączki).

Pominięcie dawki leku Lyrica

Aby leczenie lekiem Lyrica było skuteczne, pacjent powinien regularnie przyjmować lek o tych samych porach dnia. W przypadku pominięcia dawki, powinien on jak najszybciej ją przyjąć, chyba że zbliża się czas kolejnej dawki. W takiej sytuacji należy kontynuować leczenie zgodnie z zaleconym schematem, nie stosując podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej.

Przerwanie stosowania leku Lyrica

Nie należy nagle przerywać stosowania leku Lyrica bez konsultacji z lekarzem. Jeśli pacjent chce przerwać leczenie, powinien najpierw skonsultować się z lekarzem, który wskaże odpowiedni sposób postępowania. W przypadku konieczności przerwania leczenia, należy to robić stopniowo przez okres co najmniej jednego tygodnia. Po przerwaniu krótko- lub długotrwałego stosowania leku Lyrica mogą pojawić się objawy odstawienia, takie jak zaburzenia snu, ból głowy, nudności, uczucie lęku, biegunka, objawy grypopodobne, drgawki, nerwowość, depresja, bóle, nadmierne pocenie się i zawroty głowy. Objawy te mogą być bardziej nasilone i częstsze u pacjentów stosujących lek Lyrica przez długi czas. W przypadku wystąpienia objawów odstawienia, należy skontaktować się z lekarzem.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Lyrica

Istnieją sytuacje, w których stosowanie leku Lyrica powinno się odbywać z zachowaniem środków ostrożności. Niekiedy trzeba przeprowadzić dodatkowe badania lub dopasować dawkowanie.

 1. Jednym z działań niepożądanych, związanych ze stosowaniem leku Lyrica, jest wystąpienie reakcji alergicznej, której objawami są: obrzęk twarzy, ust, języka, gardła, wysypka skórna.
 2. U osób stosujących lek Lyrica mogą wystąpić zawroty głowy oraz senność, co może przyczynić się do urazów/upadków – dotyczy to przede wszystkim osób starszych.
 3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zaburzeń widzenia (niewyraźne widzenie, utrata wzroku itp.) należy skontaktować się z lekarzem.
 4. Osoby z cukrzycą, u których w wyniku stosowania leku wzrasta masa ciała konieczna może być zmiana leczenia przeciwcukrzycowego.
 5. Stosowanie równolegle leków np. przeciwbólowych lub zmniejszających wzmożone napięcie mięśni może nasilić wystąpienie działań niepożądanych, z uwagi na to, że skutki uboczne związane ze stosowaniem tych preparatów są podobne do skutków ubocznych związanych ze stosowaniem leku Lyrica.
 6. Istnieje ryzyko wystąpienia niewydolności serca u niektórych osób, które stosują lek Lyrica – ryzyko to dotyczy głównie osób starszych, u których występują zaburzenia układu sercowo-naczyniowego. O chorobach serca – występujących obecnie lub w przeszłości – należy poinformować lekarza przed rozpoczęciem leczenia.
 7. Istnieje ryzyko wystąpienia niewydolności nerek u niektórych osób, które stosują lek Lyrica. Sygnałem ostrzegawczym powinno być zmniejszenie częstości oddawania moczu. W takim przypadku należy poinformować o tym lekarza.
 8. W przypadku pojawienia się myśli związanych z samookaleczaniem się lub samobójstwem należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza – może to być jednym ze skutków ubocznych stosowania tego preparatu.
 9. Lekarza należy poinformować o:
 • równoległym stosowaniu leków, które mogą wywołać zaparcia lub problemy żołądkowo-jelitowe, a także o skłonności do występowania zaparć,
 • uzależnieniu w przeszłości, skłonności do nadużywania alkoholu lub leków,
 • chorobach wątroby lub nerek w przeszłości,
 1. Zastosowanie większej dawki leku może doprowadzić do wystąpienia drgawek. W przypadku drgawek należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.
 2. Kobiety będące w ciąży nie powinny stosować żadnego leku bez konsultacji z lekarzem. W przypadku leku Lyrica nie należy stosować go w okresie ciąży, chyba że lekarz podejmie inną decyzję.
 3. Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować tego preparatu, o ile lekarz nie zadecyduje inaczej.
 4. Preparatu nie należy stosować u dzieci oraz młodzieży poniżej 18. roku życia z uwagi na brak danych dotyczących bezpieczeństwa oraz skuteczności stosowania tego preparatu w tej grupie wiekowej.
 5. Stosowanie preparatu może mieć wpływ na sprawność psychomotoryczną, a tym samym na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń oraz maszyn mechanicznych.
 6. W trakcie leczenia z zastosowaniem preparatu Lyrica nie należy spożywać alkoholu.

Zalecenia dotyczące ciąży i karmienia piersią w przypadku leku Lyrica

Przed zastosowaniem leku Lyrica w czasie ciąży lub karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem. Zgodnie z zaleceniami, pregabalina nie powinna być stosowana przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Badania wykazały, że stosowanie pregabaliny przez kobiety w ciąży w pierwszych 3 miesiącach może zwiększyć ryzyko wystąpienia wad wrodzonych u nienarodzonego dziecka. Analiza danych z krajów skandynawskich pokazała, że u 6 na każde 100 urodzonych dzieci kobiet stosujących pregabalinę w pierwszych 3 miesiącach ciąży wystąpiły wady wrodzone, w porównaniu do 4 na każde 100 urodzonych dzieci u kobiet niebędących leczone pregabaliną. Wady wrodzone dotyczyły twarzy (rozszczepy ustno-twarzowe), oczu, układu nerwowego (w tym mózgu), nerek i narządów płciowych.

Kobiety w wieku rozrodczym, które stosują lek Lyrica, powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji. Jeśli pacjentka jest w ciąży, karmi piersią lub przypuszcza, że może być w ciąży, lub planuje mieć dziecko, powinna skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku.

Stosowanie leku Lyrica z innymi preparatami

 1. Pregabalina jest wydalana z organizmu głównie w postaci niezmienionej w moczu, tak więc jej metabolizm u ludzi nie ma istotnego znaczenia (< 2% dawki jest usuwane w moczu w postaci metabolitów), in vitro nie hamuje metabolizmu leków, nie wiąże się z białkami osocza i jest mało prawdopodobne, że wywołuje lub podlega interakcjom farmakokinetycznym.
 2. Badania in vivo i analiza farmakokinetyczna populacji Odpowiednio, w badaniach in vivo nie obserwowano istotnych klinicznie interakcji farmakokinetycznych pomiędzy pregabaliną a fenytoiną, karbamazepiną, kwasem walproinowym, lamotryginą, gabapentyną, lorazepamem, oksykodonem lub etanolem. Analiza farmakokinetyczna populacji wykazała, że doustne leki przeciwcukrzycowe, diuretyki, insulina, fenobarbital, tiagabina i topiramat nie miały istotnego klinicznie wpływu na klirens pregabaliny.
 3. Doustne leki antykoncepcyjne, noretysteron i (lub) etynyloestradiol Jednoczesne stosowanie pregabaliny i doustnych leków antykoncepcyjnych noretysteronu i (lub) etynyloestradiolu nie wpływa na farmakokinetykę żadnego z leków w stanie stacjonarnym.
 4. Produkty lecznicze działające na ośrodkowy układ nerwowy Pregabalina może nasilać działanie etanolu i lorazepamu. Po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano przypadki niewydolności oddechowej, śpiączki i zgonu u pacjentów, którzy przyjmowali pregabalinę oraz opioidy i (lub) inne produkty lecznicze działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (OUN). Pregabalina działa prawdopodobnie addytywnie do oksykodonu, jeśli chodzi o zaburzenia funkcji poznawczych i motoryki dużej.
 5. Interakcje u pacjentów w wieku podeszłym Nie prowadzono specyficznych badań dotyczących farmakodynamicznych interakcji u ochotników w wieku podeszłym. Interakcje z innymi lekami badano wyłącznie u osób dorosłych.

Z czym nie łączyć leku Lyrica

Lyrica i Oksykodon – Przyjmowanie Lyricy wraz z oksykodonem może prowadzić do nasilenia działań niepożądanych, takich jak zaburzenia oddechowe. Oksykodon jest lekiem przeciwbólowym i jego współdziałanie z Lyricą wymaga ostrożności.

Lyrica i Lorazepam – Łączenie Lyricy z lorazepamem, stosowanym w stanach lękowych, może zwiększać ryzyko senności, zawrotów głowy i obniżenia koncentracji. Pacjenci powinni być świadomi potencjalnego ryzyka i monitorować swoje reakcje.

Lyrica i Alkohol – Spożywanie alkoholu podczas terapii Lyricą może nasilać działania uboczne, w tym senność i zmniejszenie koncentracji. Zaleca się unikanie alkoholu podczas przyjmowania tego leku.

Lyrica z Jedzeniem – Lyrica może być przyjmowana niezależnie od posiłków. Nie ma konkretnych ograniczeń dotyczących jedzenia w trakcie stosowania tego leku.

Lyrica i Alkohol (powtórzenie) – Jak wspomniano wcześniej, alkohol może nasilać działania uboczne Lyricy, dlatego zaleca się jego unikanie.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Lyrica

Skutki uboczne leku Lyrica

Jak każdy lek, Lyrica może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste – mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób:

 • Bóle głowy
 • Senność
 • Zawroty głowy

Częste – mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób:

 • Zwiększenie apetytu
 • Podwyższenie nastroju, splątanie, dezorientacja, zmniejszenie zainteresowań seksualnych, drażliwość
 • Trudności w skupieniu uwagi, niezdarność, zaburzenia pamięci, utrata pamięci, drżenia, trudności w mówieniu, uczucie mrowienia, drętwienie, uspokojenie, letarg, bezsenność, uczucie zmęczenia, dziwne samopoczucie
 • Nieostre widzenie, podwójne widzenie
 • Zawroty głowy, zaburzenia równowagi, upadek
 • Suchość w ustach, zaparcie, wymioty, wzdęcia, biegunka, nudności, uczucie rozdęcia w jamie brzusznej
 • Trudności w osiągnięciu erekcji
 • Obrzęk ciała, także kończyn
 • Uczucie upojenia alkoholowego, nieprawidłowy chód
 • Zwiększenie masy ciała
 • Kurcze mięśni, bóle stawów, bóle pleców, bóle kończyn
 • Ból gardła

Możliwe skutki uboczne leku, występujące u 1 na 100 osób lub rzadziej:

 1. Zaburzenia metaboliczne: utrata apetytu, zmniejszenie masy ciała, małe stężenie cukru we krwi, duże stężenie cukru we krwi
 2. Zaburzenia psychiczne: zmiany w odbiorze własnej osoby, niepokój ruchowy, depresja, pobudzenie, zmiany nastroju, trudności ze znalezieniem właściwych słów, omamy, niezwykłe sny, napady paniki, apatia, agresja, podwyższony nastrój, zaburzenia psychiczne, trudności w myśleniu, zwiększenie zainteresowań seksualnych, problemy seksualne, w tym niezdolność do osiągnięcia orgazmu, opóźnienie ejakulacji
 3. Zaburzenia neurologiczne: zmiany widzenia, nietypowe ruchy gałek ocznych, zaburzenia wzroku, w tym widzenie tunelowe, wrażenie błysków, ruchy szarpane, osłabienie odruchów, zwiększona aktywność, zawroty głowy w pozycji stojącej, nadwrażliwość skóry, utrata smaku, uczucie palenia, drżenie przy wykonywaniu ruchów, zaburzenia świadomości, utrata przytomności, omdlenie, zwiększona wrażliwość na hałas, złe samopoczucie
 4. Zaburzenia oczne: suchość oczu, obrzęk oka, ból oka, osłabienie ruchów gałek ocznych, łzawienie, podrażnienie oczu
 5. Zaburzenia sercowo-naczyniowe: zaburzenia rytmu serca, przyspieszenie czynności serca, niskie ciśnienie tętnicze, nadciśnienie tętnicze, zmiany rytmu pracy serca, niewydolność serca, nagłe zaczerwienienie skóry twarzy, nagłe uderzenia gorąca
 6. Zaburzenia oddechowe: trudności w oddychaniu, uczucie suchości w nosie, uczucie zatkanego nosa
 7. Zaburzenia trawienne: zwiększone wydzielanie śliny, zgaga, uczucie drętwienia wokół ust
 8. Zaburzenia skórne: pocenie się, wysypka, dreszcze, gorączka, drżenia mięśniowe, obrzęk stawów, sztywność mięśni, bóle, w tym bóle mięśni, ból szyi
 9. Zaburzenia układu moczowego: trudności w oddawaniu moczu lub bolesne parcie na pęcherz, nietrzymanie moczu, osłabienie, pragnienie, ucisk w klatce piersiowej

Rzadkie skutki uboczne, które mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób:

 • Zaburzenia zmysłu węchu, kołyszący obraz, zmienione poczucie głębi, jaskrawe widzenie, utrata wzroku
 • Rozszerzone źrenice, zez
 • Zimne poty, ucisk w gardle, obrzęk języka
 • Zapalenie trzustki
 • Trudności z połykaniem
 • Spowolnione lub ograniczone ruchy
 • Trudności z pisaniem
 • Wodobrzusze, płyn w płucach
 • Drgawki
 • Zmiany w EKG odpowiadające zaburzeniom rytmu serca
 • Uszkodzenie mięśni
 • Wyciek z brodawki sutkowej, przerost piersi, powiększenie piersi u mężczyzn
 • Brak miesiączkowania
 • Niewydolność nerek, zmniejszenie objętości wydalanego moczu, zatrzymanie moczu
 • Zmniejszenie liczby białych krwinek
 • Niewłaściwe zachowanie, zachowania samobójcze, myśli samobójcze
 • Reakcje alergiczne, które mogą obejmować trudności z oddychaniem, zapalenie oczu (zapalenie rogówki) oraz poważną reakcję skórną, charakteryzującą się występowaniem zaczerwienionych, płaskich, tarczowatych lub okrągłych plam na tułowiu, często z położonymi w ich środku pęcherzami, łuszczeniem się skóry, owrzodzeniami w jamie ustnej, gardle, nosie, na narządach płciowych i w obrębie oczu. Występowanie takich poważnych wysypek skórnych mogą poprzedzać gorączka i objawy grypopodobne (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka).
 • Żółtaczka (zażółcenie skóry i białkówek oczu)
 • Parkinsonizm, czyli objawy przypominające chorobę Parkinsona, takie jak drżenie, spowolnienie ruchowe (zmniejszona zdolność poruszania się) i sztywność (sztywność mięśni).

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Lyrica

Pytania naszych Pacjentów

Czy Lyrica uzależnia?

Według dostępnych danych, Lyrica może powodować uzależnienie psychiczne i fizyczne, szczególnie u osób z uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków, a także u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Jednakże, ryzyko uzależnienia jest stosunkowo niskie, zwłaszcza jeśli lek jest stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza i pacjent nie przekracza zalecanej dawki. Ważne jest również, aby pacjenci nie przerywali stosowania leku nagle, ponieważ może to prowadzić do objawów odstawienia, takich jak ból głowy, nudności, drgawki, nerwowość i depresja. Pacjenci powinni zawsze informować swojego lekarza o wszelkich obawach dotyczących stosowania leku Lyrica oraz zgłaszać wszelkie niepożądane działania leku.

Czy Lyrica jest na receptę?

Tak, Lyrica jest lekiem na receptę i można go uzyskać tylko za pośrednictwem lekarza, który oceni stan zdrowia pacjenta i zdecyduje o ewentualnej potrzebie zastosowania leku. Receptę można uzyskać u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty, np. neurologa.

Jakie są zamienniki Lyrica?

Niektóre zamienniki Lyrica dostępne w Polsce to:

 1. Pregabalina Polpharma
 2. Pregabalin Mylan
 3. Pregabalin Sandoz
 4. Pregabalin Teva
 5. Pregabalin Krka

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Lyrica? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaPregabalinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentPfizer

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Lyrica

Tabagine, Egzysta, Linefor, Pragiola, Preato, Pregabalin Zentiva, Pregabalina.

Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2023