Klimicin

Lek Klimicin zawiera klindamycynę jako substancję czynną. Jest to antybiotyk należący do grupy linkozamidów, stosowany w leczeniu różnego rodzaju zakażeń. Jego działanie polega na hamowaniu wzrostu oraz niszczeniu bakterii, które są przyczyną infekcji.

Działanie Klimicin

Klimicin działa głównie bakteriostatycznie (zahamowując wzrost bakterii), ale w pewnych warunkach może także działać bakteriobójczo (niszcząc bakterie). Mechanizm działania tego antybiotyku polega na hamowaniu syntezy białek bakteryjnych. Klindamycyna wiąże się z podjednostką 50S rybosomu bakteryjnego i blokuje tworzenie łańcucha peptydowego, co prowadzi do zahamowania wzrostu bakterii. Ten mechanizm działania jest podobny do mechanizmu działania antybiotyków makrolidowych i chloramfenikolu, dlatego nie zaleca się jednoczesnego stosowania tych leków.

Jednym z wyników hamowania syntezy białek przez klindamycynę jest zmiana składu ściany komórki bakteryjnej, co ogranicza zdolność bakterii do wiązania się z komórkami gospodarza i uwalniania toksyn. Klindamycyna może również indukować opsonizację, co zwiększa zdolność systemu immunologicznego do rozpoznawania i niszczenia bakterii.

Klimicin jest skuteczny przeciwko wielu bakteriom, w tym bakteriom Gram-dodatnim tlenowym i beztlenowym, a także beztlenowym bakteriom Gram-ujemnym. Nie jest jednak skuteczny przeciwko tlenowym bakteriom Gram-ujemnym.

Antybiotyk ten jest dobrze wchłaniany po podaniu doustnym, z biodostępnością około 90%. Rozprzestrzenia się on w różnych tkankach i płynach organizmu, osiągając stężenia terapeutyczne. Wyjątkiem jest układ nerwowy centralny, gdzie nie przenika dobrze.

Wskazania do stosowania Klimicin

Klimicin, znany również jako klindamycyna, to antybiotyk stosowany do leczenia różnego rodzaju zakażeń bakteryjnych. Klindamycyna działa poprzez zabijanie bakterii, które powodują infekcje, przez hamowanie syntezy białka bakterii.

Wskazania do stosowania Klimicinu obejmują:

 • Zakażenia układu oddechowego: Lek jest skuteczny w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie beztlenowe, Streptococcus pneumoniae, inne paciorkowce oraz Staphylococcus aureus.
 • Zakażenia skóry i tkanek miękkich: Klimicin może być stosowany do leczenia zakażeń wywołanych przez Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus oraz bakterie beztlenowe.
 • Zakażenia kości i stawów: Lek jest skuteczny w leczeniu zakażeń wywołanych przez Staphylococcus aureus.
 • Posocznica: Klimicin jest wskazany do leczenia posocznicy wywołanej przez Staphylococcus aureus.
 • Zakażenia w obrębie jamy brzusznej: Lek jest skuteczny w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie beztlenowe.
 • Zakażenia żeńskich narządów płciowych: Klimicin może być stosowany do leczenia zakażeń wywołanych przez bakterie beztlenowe.

W przypadku ciężkich przebiegów choroby, zaleca się zastosowanie klindamycyny w postaci dożylnej. Pacjenci z posocznicą powinni rozpocząć leczenie od dożylnego podania klindamycyny.

Klindamycyna powinna być stosowana tylko w leczeniu ciężkich zakażeń bakteryjnych. Lekarz, planując zastosowanie klindamycyny, powinien uwzględnić rodzaj zakażenia i rozważyć ryzyko biegunki, ponieważ zanotowano przypadki zapalenia okrężnicy nawet 2 lub 3 tygodnie po podaniu produktu leczniczego.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Klimicin

Przeciwwskazania do stosowania Klimicinu obejmują:

 • Alergia na klindamycynę lub linkozamidy: Jeżeli pacjent ma znane uczulenie na klindamycynę lub inne linkozamidy, nie powinien przyjmować tego leku.
 • Choroba wrzodowa jelita grubego: Lek jest przeciwwskazany u pacjentów z historią choroby wrzodowej jelita grubego, znaną również jako colitis ulcerosa, ponieważ może on zaostrzyć tę chorobę.
 • Zapalenie jelit związane z antybiotykami: Pacjenci, którzy mieli zapalenie jelit związane z antybiotykami, nie powinni stosować klindamycyny.

Środki ostrożności:

 • Długotrwałe stosowanie: Długotrwałe stosowanie Klimicinu może prowadzić do nadmiernego rozwoju bakterii niewrażliwych na lek. W takim przypadku należy przerwać stosowanie leku i rozważyć stosowanie innego antybiotyku.
 • Biegunka związana z Clostridium difficile: Klindamycyna może prowadzić do biegunki związanej z Clostridium difficile, poważnej infekcji jelit. Jeżeli pacjent doświadcza silnej biegunki podczas stosowania leku lub nawet kilka tygodni po zakończeniu leczenia, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Zaburzenia funkcji wątroby i nerek: U pacjentów z istniejącymi zaburzeniami funkcji wątroby lub nerek lekarz może zdecydować o dostosowaniu dawki lub regularnym monitoringu funkcji tych organów podczas terapii klindamycyną.
 • Zastosowanie u osób starszych: Pacjenci w podeszłym wieku mogą być bardziej podatni na działania niepożądane związane z klindamycyną, takie jak biegunka związana z Clostridium difficile.
 • Zastosowanie u dzieci: Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania klindamycyny u dzieci poniżej 1 roku życia nie zostały ustalone.
 • Leczenie chirurgiczne: Klimicin może być stosowany profilaktycznie w przypadku niektórych zabiegów chirurgicznych, aby zapobiec zakażeniom, ale jest to uzależnione od konkretnej procedury i indywidualnego stanu pacjenta.

Należy pamiętać, że decyzja o zastosowaniu leku powinna być zawsze podejmowana przez lekarza, który oceni korzyści terapii w odniesieniu do potencjalnych ryzyk.

Dawkowanie Klimicin

Stosowanie Klimicinu powinno zawsze odbywać się zgodnie z zaleceniami lekarza. Poniżej przedstawiam szczegółowe informacje na temat dawkowania:

Dawkowanie u dorosłych: W przypadku umiarkowanych zakażeń zalecana dawka to 150 mg co 6 godzin. W przypadku cięższych zakażeń zalecana dawka wynosi od 300 mg do 450 mg co 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa to 2700 mg.

Dawkowanie u osób starszych: U osób starszych nie jest konieczna modyfikacja dawki.

Dawkowanie u dzieci o masie ciała większej niż 10 kg: Zalecana dawka dobowa wynosi od 8 do 25 mg/kg masy ciała (podzielona na 3 lub 4 dawki). Maksymalna dawka dobowa wynosi 40 mg/kg masy ciała.

W przypadku zakażeń wywołanych przez paciorkowce beta-hemolizujące, lek powinien być stosowany co najmniej przez 10 dni, aby zminimalizować ryzyko późnych powikłań, takich jak gorączka reumatyczna lub zapalenie kłębuszków nerkowych.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek: Dla pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lekarz dostosuje dawkę na podstawie pomiarów stężenia leku w surowicy. U pacjentów poddawanych hemodializie, dializie otrzewnowej lub hemofiltracji zmiana dawki nie jest konieczna.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby: Lekarz dostosuje dawkę na podstawie pomiarów stężenia leku w surowicy.

Lek Klimicin podaje się w postaci kapsułek, które należy przyjmować popijając szklanką wody.

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Klimicin, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, który zastosuje leczenie objawowe.

Jeśli pacjent zapomni o przyjęciu dawki leku zaleconej przez lekarza, powinien ją przyjąć jak najszybciej, a następnie kontynuować przyjmowanie leku zgodnie z zaleconym schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Leczenie Klimicinem nie należy przerywać przed czasem, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Zbyt wczesne odstawienie leku może prowadzić do nawrotu zakażenia lub poważnych powikłań.

Z czym nie łączyć leku Klimicin

Interakcje z antybiotykami makrolidowymi i Klimicin – Stosowanie klindamycyny razem z antybiotykami makrolidowymi (takimi jak erytromycyna) lub chloramfenikolem może prowadzić do wzajemnego osłabienia działania antybiotyków. Jest to spowodowane potencjalnym konfliktem mechanizmów działania tych leków.

Interakcje z lekami hamującymi perystaltykę jelit i Klimicin – Używanie leków hamujących ruchy jelit w połączeniu z klindamycyną może zwiększać ryzyko wystąpienia poważnych skutków ubocznych, takich jak pseudomembranowe zapalenie jelit.

Interakcje z gentamycyną i Klimicin – Jednoczesne stosowanie klindamycyny z innymi antybiotykami, takimi jak gentamycyna, może zwiększyć ich działanie przeciwbakteryjne, ale również ryzyko toksyczności nerkowej.

Interakcje z prymachiną i Klimicin – Stosowanie klindamycyny razem z prymachiną, lekiem na malarię, może wymagać szczególnej uwagi, ponieważ oba leki mogą wpływać na komórki krwi.

Interakcje z trowafloksacyną/lewofloksacyną i Klimicin – Leki przeciwbakteryjne, takie jak trowafloksacyna czy lewofloksacyna, mogą wchodzić w interakcje z klindamycyną, wpływając na ich skuteczność i potencjalne skutki uboczne.

Interakcje z warfaryną i Klimicin – Klindamycyna może wpływać na działanie warfaryny i podobnych leków przeciwzakrzepowych, zwiększając ryzyko krwawienia. W takich przypadkach konieczne może być monitorowanie parametrów krzepnięcia krwi.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Klimicin

Skutki uboczne leku Klimicin

Podczas stosowania Klimicinu mogą wystąpić różne skutki uboczne, choć ich prawdopodobieństwo jest zróżnicowane i zależy od indywidualnej reakcji organizmu na lek.

 • Alergie: U niektórych osób mogą wystąpić objawy alergii, takie jak wysypka, świąd, trudności z oddychaniem, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła.
 • Zaburzenia układu pokarmowego: Możliwe są nudności, wymioty, biegunka, a w niektórych przypadkach może wystąpić ciężkie zapalenie jelit z biegunką krwotoczną.
 • Zaburzenia układu nerwowego: W rzadkich przypadkach mogą wystąpić objawy takie jak zawroty głowy, bóle głowy lub zaburzenia smaku.
 • Zmiany w badaniach krwi: W niektórych przypadkach lek może prowadzić do zmian w badaniach krwi, takich jak neutropenia (niski poziom neutrofilów), agranulocytoza (brak granulocytów), trombocytopenia (niski poziom płytek krwi) i leukopenia (niski poziom białych krwinek).
 • Zaburzenia wątroby: W rzadkich przypadkach mogą wystąpić zaburzenia funkcji wątroby, które mogą prowadzić do żółtaczki.
 • Zmiany skórne: W rzadkich przypadkach mogą wystąpić poważne reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona, toksyczny nekrolizujący epidermoliz, rumień wielopostaciowy.

Wszystkie powyższe skutki uboczne są poważne i w przypadku ich wystąpienia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. To nie jest pełna lista możliwych skutków ubocznych Klimicinu, a jeśli wystąpią jakiekolwiek nietypowe objawy po przyjęciu tego leku, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Klimicin

Pytania naszych Pacjentów

Czy Klimicin jest na receptę?

Tak, Klimicin jest lekiem na receptę.

Co to za lek Klimicin?

Klimicin jest lekiem antybiotykowym zawierającym substancję czynną o nazwie klindamycyna. Klindamycyna jest antybiotykiem z grupy lincosamidów, który działa poprzez hamowanie syntezy białek w bakteriach, co prowadzi do ich śmierci i pomaga w walce z infekcją.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Klimicin? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaClindamycini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentSandoz GmbH

Zamienniki dla leku Klimicin

Clindamycin MIP .

Ostatnia aktualizacja: 28 grudnia 2023