Cinie

Cinie to lek przeciwmigrenowy z sumatryptanem. Działa przez skurcz naczyń krwionośnych, łagodząc migrenowy ból głowy. Stosowany jest w leczeniu ostrych napadów migreny z aurą lub bez.

Działanie Cinie

Cinie to lek przeciwmigrenowy zawierający sumatryptan – selektywny agonista receptora 5-HT1. Sumatryptan powoduje skurcz naczyń krwionośnych głównie wewnątrzczaszkowych, co łagodzi ból migrenowy. Wykazuje też hamujący wpływ na nerw trójdzielny. Efekt kliniczny pojawia się po ok. 30 min od podania doustnego.

Lek jest skuteczny w leczeniu migren u kobiet podczas miesiączki. U dzieci i młodzieży (10-17 lat) nie zaobserwowano różnic w ustępowaniu bólu między sumatryptanem a placebo, ale profil działań niepożądanych był podobny do populacji dorosłych.

Sumatryptan wchłania się szybko po podaniu doustnym, osiągając 70% maksymalnego stężenia po 45 min. Bezwzględna biodostępność wynosi 14%. Wiąże się w niewielkim stopniu z białkami osocza (14-21%). Eliminowany głównie przez metabolizm, nie wykazuje działania genotoksycznego ani karcynogennego.

Wskazania do stosowania Cinie:

Cinie jest wskazany do doraźnego leczenia napadów migreny, zarówno z aurą, jak i bez niej.

 • Migrena to przewlekłe zaburzenie neurologiczne, które objawia się nawracającymi, silnymi bólami głowy, często zlokalizowanymi po jednej stronie czaszki. Ból jest pulsujący, nasilający się podczas wykonywania codziennych czynności, takich jak chodzenie czy schylanie się. Migrena może utrudniać wykonywanie normalnych aktywności życiowych i może być niezwykle uciążliwa dla osób dotkniętych tym schorzeniem.
 • Aura migrenowa to zestaw objawów neurologicznych, które pojawiają się przed wystąpieniem bólu głowy. Mogą obejmować zaburzenia widzenia (np. błyski świetlne, linie, gwiazdki lub fale), zaburzenia mowy, osłabienie mięśni, mrowienie w rękach czy nogach. Nie każdy pacjent doświadcza aury podczas napadów migreny.

Cinie jest stosowany właśnie w celu leczenia tych ostrych napadów migreny, zarówno z aurą, jak i bez niej. Lek ten działa poprzez skurcz naczyń krwionośnych wewnątrzczaszkowych oraz hamowanie aktywności nerwu trójdzielnego, co przyczynia się do łagodzenia bólu migrenowego.

Przeciwwskazania do stosowania Cinel

Przeciwwskazania do stosowania leku Cinie obejmują:

 • Nadwrażliwość na substancję czynną (sumatryptan) lub substancje pomocnicze zawarte w leku.
 • Historia zawału mięśnia sercowego, choroba niedokrwienna serca, dławica piersiowa Prinzmetala/skurcz naczyń wieńcowych, choroba naczyń obwodowych, lub objawy wskazujące na chorobę niedokrwienną serca.
 • Historia udaru mózgu lub epizodów przejściowego niedokrwienia mózgu.
 • Umiarkowane lub ciężkie nadciśnienie tętnicze lub niewyrównane łagodne nadciśnienie tętnicze.
 • Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.
 • Jednoczesne stosowanie sumatryptanu i ergotaminy, pochodnych ergotaminy (np. metyzergidu), innych tryptanów lub antagonistów receptora 5-hydroksytryptaminowego (5-HT1).
 • Jednoczesne stosowanie Cinie z odwracalnymi (np. moklobemid) lub nieodwracalnymi (np. selegilina) inhibitorami monoaminooksydazy (MAOI).
 • Stosowanie Cinie w ciągu 2 tygodni po zakończeniu leczenia inhibitorami monoaminooksydazy.

Środki ostrożności przy stosowaniu Cinie

Na podstawie przedstawionych informacji, środki ostrożności dotyczące stosowania leku Cinie obejmują:

 1. Stosowanie leku tylko w przypadku jednoznacznego rozpoznania migreny, nie stosować w migrenie hemiplegicznej, podstawnej lub oftalmoplegicznej.
 2. Wykluczenie innych, potencjalnie poważnych schorzeń neurologicznych u pacjentów, u których migrena nie była wcześniej zdiagnozowana lub występują nietypowe objawy migreny.
 3. Zachowanie ostrożności u pacjentów z migreną ze względu na możliwe zaburzenia krążenia mózgowego (np. udar mózgu lub przejściowe niedokrwienie mózgu).
 4. Monitorowanie pacjentów po podaniu sumatryptanu ze względu na możliwe przejściowe objawy, takie jak ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej czy okolicy gardła.
 5. Nie stosowanie kolejnych dawek sumatryptanu u pacjentów z podejrzeniem choroby niedokrwiennej serca bez odpowiedniej diagnostyki.
 6. Nie stosowanie sumatryptanu u pacjentów z czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca, takimi jak cukrzyca, palenie papierosów, stosowanie nikotynowej terapii zastępczej, bez wcześniejszej diagnostyki.
 7. Szczególna uwaga na kobiety po menopauzie i mężczyzn powyżej 40 roku życia z wymienionymi czynnikami ryzyka.
 8. Monitorowanie pacjentów stosujących sumatryptan jednocześnie z innymi lekami serotoninergicznymi, szczególnie na początku leczenia i w okresie zwiększania dawki, w celu uniknięcia zespołu serotoninowego.
 9. Zachowanie ostrożności u pacjentów z zaburzeniami wchłaniania, metabolizmu lub wydalania leków, np. u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek.
 10. Ostrożność u pacjentów z napadami drgawkowymi w wywiadzie lub z innymi czynnikami ryzyka obniżającego próg drgawkowy.
 11. Ostrożność u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na sulfonamidy, gdyż może wystąpić reakcja alergiczna na sumatryptan.
 12. W przypadku nadużywania sumatryptanu, konieczne może być odstawienie leku.
 13. Zachowanie ostrożności u pacjentów ze zwiększonym ciśnieniem krwi i oporem w naczyniach obwodowych.
 14. Nie stosowanie większych dawek sumatryptanu niż zalecane.
 15. W przypadku pacjentów z nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, należy unikać stosowania leku Cinie, ponieważ zawiera laktozę.
 16. Sumatryptan może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjenci powinni unikać tych czynności, dopóki nie upewnią się, że lek nie wpływa na ich zdolność do wykonywania tych zadań.
 17. Pacjenci z wysokim ryzykiem choroby sercowo-naczyniowej, takim jak nadciśnienie tętnicze, otyłość, hipercholesterolemia, powinni zachować ostrożność podczas stosowania sumatryptanu i być odpowiednio monitorowani.
 18. Pacjentom z anginą Prinzmetala lub innymi rodzajami anginy należy zwrócić uwagę na stosowanie sumatryptanu, ponieważ może nasilać skurcz naczyń wieńcowych.
 19. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, takimi jak choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, powinni być odpowiednio monitorowani podczas stosowania leku Cinie ze względu na możliwość pogorszenia objawów.
 20. W przypadku stosowania sumatryptanu w ciąży lub podczas karmienia piersią, zawsze należy konsultować się z lekarzem. Sumatryptan powinien być stosowany w ciąży tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne, a korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Pamiętaj, że informacje te nie zastępują konsultacji z lekarzem. Jeśli masz pytania dotyczące leku Cinie lub innych leków przeciwmigrenowych, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie Cinie

Dawkowanie i sposób stosowania Cinie:

Cinie jest lekiem przeznaczonym do stosowania doraźnego w leczeniu napadów migreny. Nie powinien być stosowany profilaktycznie ani jednocześnie z ergotaminą lub jej pochodnymi. Cinie należy zastosować jak najszybciej po wystąpieniu bólu migrenowego, choć jest równie skuteczny, gdy podany w późniejszej fazie napadu. Nie należy przekraczać zalecanych dawek.

Dorośli:

 • Zalecana dawka dla dorosłych to pojedyncza dawka 50 mg, choć niektórzy pacjenci mogą wymagać dawki 100 mg.
 • Jeśli pacjent nie zareaguje na pierwszą dawkę sumatryptanu, nie należy przyjmować kolejnej dawki podczas tego samego napadu.
 • Jeśli objawy ustąpią po pierwszej dawce, a następnie nawrócą, można przyjąć 1 lub 2 dodatkowe dawki w ciągu 24 godzin, pod warunkiem, że odstęp pomiędzy dawkami wynosi 2 godziny i dawka nie przekroczy 300 mg w tym czasie.

Dzieci i młodzież:

 • Nie zaleca się stosowania sumatryptanu w postaci tabletek u dzieci poniżej 10 lat oraz dzieci w wieku 10-17 lat, ze względu na brak wystarczających danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):

 • Doświadczenie stosowania sumatryptanu w tej grupie wiekowej jest ograniczone. W związku z tym, do czasu zebrania szczegółowych danych klinicznych, nie zaleca się stosowania Cinie u pacjentów powyżej 65 lat.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

 • U pacjentów z niewydolnością wątroby niewielkiego do umiarkowanego stopnia należy rozważyć stosowanie małych dawek wynoszących 25 mg do 50 mg.

Sposób podawania:

 • Tabletki należy połykać w całości i popijać wodą.

Z czym nie łączyć leku Cinie

Interakcje Leku Cinie z Inne Leki Lek Cinie jest stosowany w leczeniu migreny. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na interakcje tego leku z innymi substancjami, ponieważ mogą one wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo terapii.

Interakcja z Ergotaminą i Podobnymi Lekami – Cinie nie powinien być stosowany jednocześnie z ergotaminą lub lekami o podobnym działaniu, takimi jak metysergid. Po zastosowaniu ergotaminy należy odczekać co najmniej 24 godziny przed zażyciem Cinie. Analogicznie, po zażyciu Cinie należy odczekać co najmniej 6 godzin zanim można stosować leki zawierające ergotaminę.

Interakcja z Innymi Tryptanami i Agonistami Receptorów 5-HT1 – Nie należy przyjmować Cinie wraz z innymi tryptanami (np. naratryptan, ryzatryptan, zolmitryptan) stosowanymi w leczeniu migreny. Przed zażyciem Cinie po użyciu innych tryptanów wymagane jest odczekanie 24 godzin. Podobnie, po zażyciu Cinie konieczne jest odczekanie 24 godzin przed zastosowaniem jakichkolwiek innych tryptanów lub agonistów receptorów 5-HT1.

Interakcja z Inhibitorami MAO i Lekami Przeciwdepresyjnymi – Cinie nie powinien być stosowany przez 2 tygodnie po zaprzestaniu leczenia inhibitorami MAO. Również jego stosowanie z selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI) oraz buprenorfiną (silny lek przeciwbólowy) może prowadzić do zespołu serotoninowego. Objawy tego zespołu obejmują niepokój ruchowy, pobudzenie, stany splątania, nadmierną potliwość, temperaturę ciała powyżej 38°C, omamy, śpiączkę, nasilone odruchy, skurcze mięśni, mimowolne, rytmiczne skurcze mięśni, w tym mięśni kontrolujących ruch gałek ocznych, dreszcze, przyspieszoną czynność serca i drżenie.

Interakcja z Lekami na Zaburzenie Afektywne Dwubiegunowe – Stosowanie Cinie wraz z lekami na zaburzenie afektywne dwubiegunowe, takimi jak lit, może nasilać działania niepożądane obu leków.

Interakcja z Ziołowymi Środkami Zawierającymi Ziele Dziurawca – Sumatryptan, aktywny składnik Cinie, w połączeniu z ziołowymi środkami zawierającymi ziele dziurawca (Hypericum perforatum) może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Cinie

Skutki uboczne leku Cinie

Potencjalne skutki uboczne Cinie (sumatryptanu) obejmują:

 1. Reakcje nadwrażliwości: od nadwrażliwości skórnej (np. pokrzywka) do anafilaksji. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych pacjent powinien natychmiast skonsultować się z lekarzem.
 2. Lęk: niepokój i lęk mogą wystąpić u niektórych pacjentów. W takich przypadkach pacjent powinien poinformować lekarza o wystąpieniu tych objawów.
 3. Zawroty głowy, senność, zaburzenia czucia, w tym parestezje i niedoczulica: może wystąpić uczucie oszołomienia, zmęczenia lub problemów z czuciem. Jeśli objawy te utrudniają codzienne funkcjonowanie, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.
 4. Drgawki: mogą wystąpić u pacjentów z padaczką w wywiadzie lub innymi stanami predysponującymi do drgawek. Pacjenci powinni natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpią drgawki.
 5. Zaburzenia oka: mogą wystąpić migotanie światła, podwójne widzenie, ograniczenie pola widzenia, utrata widzenia, także trwałe ubytki wzroku. W przypadku wystąpienia problemów z widzeniem, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.
 6. Zaburzenia serca: bradykardia, tachykardia, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, przemijające zmiany niedokrwienne w EKG, skurcz tętnicy wieńcowej, dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego. Pacjenci z istniejącymi problemami sercowymi powinni omówić ryzyko ze swoim lekarzem przed przyjęciem Cinie.
 7. Zaburzenia naczyniowe: przemijające zwiększenie ciśnienia tętniczego, zaczerwienienie skóry twarzy, niedociśnienie, objaw Raynauda. W przypadku wystąpienia tych objawów, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.
 8. Duszność: problemy z oddychaniem mogą wystąpić u niektórych pacjentów. W razie trudności z oddychaniem pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.
 9. Nudności, wymioty, niedokrwienne zapalenie okrężnicy, biegunka, dysfagia: zaburzenia żołądkowo-jelitowe mogą wystąpić u niektórych pacjentów. Jeśli objawy utrudniają codzienne funkcjonowanie, pacjent powinien zgłosić to lekarzowi.
 1. Nadmierne pocenie się: niektórzy pacjenci mogą doświadczyć nadmiernego pocenia się podczas stosowania sumatryptanu. W przypadku wystąpienia tego efektu ubocznego, pacjent powinien poinformować lekarza.
 2. Uczucie ciężkości, bóle mięśni, sztywność karku, bóle stawów: objawy te zazwyczaj są przemijające, mogą być silne i występować w różnych częściach ciała, w tym w klatce piersiowej i gardle. Jeśli te objawy utrudniają codzienne funkcjonowanie, pacjent powinien zgłosić to lekarzowi.
 3. Ból, uczucie gorąca lub zimna, ucisku lub napięcia, uczucie słabości, zmęczenie: objawy te zazwyczaj są przemijające, mogą być silne i występować w różnych częściach ciała, w tym w klatce piersiowej i gardle. Jeśli te objawy utrudniają codzienne funkcjonowanie, pacjent powinien zgłosić to lekarzowi.
 4. Ból wywołany urazem, ból wywołany zapaleniem: niektórzy pacjenci mogą doświadczyć bólu związanego z urazem lub zapaleniem podczas stosowania Cinie. W przypadku wystąpienia tego efektu ubocznego, pacjent powinien poinformować lekarza.
 5. Niewielkie nieprawidłowości wyników testów czynności wątroby: bardzo rzadko u pacjentów stosujących sumatryptan mogą wystąpić nieprawidłowości w wynikach testów czynności wątroby. W przypadku wystąpienia tego efektu ubocznego, pacjent powinien zgłosić to lekarzowi.

W przypadku wystąpienia podejrzewanych działań niepożądanych po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu, istotne jest zgłaszanie takich przypadków. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należy zachęcać do zgłaszania podejrzewanych działań niepożądanych.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Cinie

Pytania naszych Pacjentów

Co to jest Cinie?

Cinie to lek zawierający sumatryptan, który jest stosowany doraźnie w leczeniu napadów migreny. Lek ten nie jest przeznaczony do stosowania profilaktycznego i nie powinien być stosowany jednocześnie z ergotaminą lub jej pochodnymi.

Jak działa Cinie?

Cinie, zawierający sumatryptan, działa przez stymulację receptorów serotoninowych 5-HT1B/1D, prowadząc do zwężenia naczyń krwionośnych mózgu i hamowania uwalniania substancji zapalnych. W rezultacie łagodzi ból migrenowy oraz inne objawy migreny, takie jak nudności, wymioty i nadwrażliwość na światło i dźwięki.

Jak często można brać Cinie?

Cinie jest przeznaczone do doraźnego leczenia napadów migreny i należy go stosować jak najszybciej po wystąpieniu bólu. W ciągu 24 godzin można przyjąć 1 lub 2 dodatkowe dawki, jednak odstęp między dawkami powinien wynosić co najmniej 2 godziny, a łączna dawka w tym czasie nie powinna przekraczać 300 mg.

Po jakim czasie działa Cinie?

Cinie zwykle zaczyna działać w ciągu 30 minut do 2 godzin po zażyciu tabletki. Czas potrzebny na działanie może się różnić między poszczególnymi pacjentami.

Czy Cinie jest refundowane?

Nie, Cine nie jest refundowane.

Czy Cinie jest na receptę?

Tak, Cinie jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Cinie? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaSumatriptani succinas
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentZentiva, k.s.

Zamienniki dla leku Cinie

Imigran.

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia 2023