Xefo Rapid

Xefo Rapid jest to lek, który zaliczany jest do niesteroidowych leków przeciwzapalnych należących do grupy oksykamów. Preparat ten działa przeciwbólowo oraz przeciwzapalnie. Substancją czynną leku jest lornoksykam. Xefo Rapid dostępny jest jedynie na receptę i występuje w postaci tabletek powlekanych o dawce 8 mg. Jakie są właściwości leku Xefo Rapid? Czy istnieją przeciwwskazania co do jego stosowania? Czy w trakcie leczenia z zastosowaniem preparatu Xefo Rapid możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych?

Działanie Xefo Rapid

Lek Xefo Rapid jest to niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy oksykamów. Substancją czynną preparatu jest lornoksykam – pochodna oksykamu. Substancja ta wykazuje właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne. Mechanizm jej działania polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn, które są odpowiedzialne za rozwój stanu zapalnego oraz hamowaniu aktywności cyklooksygenaz. Substancja ta niemal w całości wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie substancji we krwi – po zastosowaniu doustnym – osiągane jest po ok. 30 minutach od zastosowania leku.

Lek dostępny jest jedynie na receptę. Preparat występuje w postaci tabletek powlekanych 8 mg po 6, 10, 20, 30, 50 lub 100 tabletek w opakowaniu.

Wskazania do stosowania leku Xefo Rapid

Wskazaniem do stosowania leku Xefo Rapid jest krótkotrwałe leczenie ostrego bólu o nasileniu łagodnym i umiarkowanym.

Przeciwwskazania do stosowania leku Xefo Rapid

Przeciwwskazaniami do stosowania leku Xefo Rapid są:

 • nadwrażliwość na substancję czynną leku lub którykolwiek z jego składników,
 • nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (również kwas acetylosalicylowy),
 • mała liczba płytek krwi (małopłytkowość) – zwiększone ryzyko wystąpienia krwawienia lub siniaków,
 • stwierdzona ciężka niewydolność serca,
 • stwierdzone krwawienia z przewodu pokarmowego,
 • pęknięcia/krwawienia z naczynia krwionośnego w mózgu lub innego powikłania krwotocznego,
 • stwierdzenie w przeszłości perforacji przewodu pokarmowego/krwawienia z przewodu pokarmowego, które związane jest ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
 • czynna/nawracająca choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy,
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby,
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek,
 • III trymestr ciąży.

Dawkowanie leku Xefo Rapid

Dawkę, częstotliwość stosowania leku oraz czas trwania leczenia ustala lekarz. Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami. Preparat występuje w postaci tabletek powlekanych przeznaczonych do stosowania doustnego. Tabletkę należy przyjąć przed posiłkiem (pokarm może wpływać na zmniejszenie skuteczności działania leku) i popić odpowiednią ilością wody.

Ostre dolegliwości bólowe

Xefo Rapid jest lekiem, który zawiera substancję czynną lornoksykam i jest stosowany w leczeniu objawów bólu i zapalenia w chorobach reumatycznych. Dawki zalecane dla dorosłych to 8-16 mg lornoksykamu w dawkach po 8 mg. W pierwszym dniu leczenia zaleca się podanie dawki początkowej wynoszącej 16 mg, a następnie można dodatkowo podać 8 mg po 12 godzinach. Po zakończeniu pierwszego dnia leczenia maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 16 mg.

Szczególne grupy pacjentów

Dzieci i młodzież:

Nie zaleca się stosowania lornoksykamu u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Osoby w podeszłym wieku:

U pacjentów powyżej 65 lat, u których nie stwierdzono zaburzeń czynności nerek lub wątroby, nie ma konieczności modyfikacji dawki. Jednakże, u tej grupy pacjentów tolerancja działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego jest zmniejszona, dlatego należy zachować ostrożność podczas podawania lornoksykamu.

Zaburzenia czynności nerek:

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek w stopniu od łagodnego do umiarkowanego, zaleca się zmniejszenie częstości stosowania Xefo Rapid do podania raz na dobę. Jednakże, lornoksykam jest przeciwskazany do stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Zaburzenia czynności wątroby:

U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, należy rozważyć zmniejszenie częstości stosowania Xefo Rapid do podania raz na dobę. Jednakże, lornoksykam jest przeciwskazany do stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Pominięcie dawki leku

Nie należy stosować dawki podwójnej leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Środki ostrożności związane ze stosowanie leku Xefo Rapid

Lornoksykam hamuje agregację płytek krwi i wydłuża czas krwawienia, co oznacza, że należy zachować ostrożność podczas stosowania u pacjentów ze zwiększoną skłonnością do krwawień. Przed zastosowaniem lornoksykamu należy wnikliwie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka u pacjentów z różnymi zaburzeniami.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (stężenie kreatyniny w surowicy 150-300 µmol/l lub 300-700 µmol/l), zaleca się zachowanie ostrożności podczas podawania lornoksykamu ze względu na zależność nerkowego przepływu krwi od działania prostaglandyn. Leczenie lornoksykamem należy przerwać w przypadku pogorszenia się czynności nerek podczas terapii. Należy również monitorować czynność nerek u pacjentów, u których wykonano rozległy zabieg chirurgiczny, z rozpoznaną niewydolnością serca, lub leczonych jednocześnie diuretykami lub lekami o przypuszczalnym lub potwierdzonym działaniu uszkadzającym nerki.

U pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi, zaleca się uważne kontrolowanie objawów klinicznych i wyników badań laboratoryjnych (np. APTT). U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, takimi jak marskość wątroby, zaleca się monitorowanie objawów klinicznych i wyników badań laboratoryjnych, ponieważ podczas leczenia dobowymi dawkami 12-16 mg istnieje ryzyko podwyższonego stężenia lornoksykamu (zwiększenie AUC). Prawdopodobnie pozostałe parametry farmakokinetyczne lornoksykamu stosowanego u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby są porównywalne do parametrów u zdrowych osób.

U pacjentów w podeszłym wieku powyżej 65 lat, zaleca się monitorowanie czynności nerek i wątroby oraz zachowanie ostrożności w okresie pooperacyjnym.

Jednoczesne stosowanie NLPZ: Należy unikać jednoczesnego stosowania lornoksykamu i innych NLPZ (w tym selektywnych inhibitorów cyklooksygenazy-2).

Ograniczanie działań niepożądanych: Aby ograniczyć występowanie działań niepożądanych, zaleca się stosowanie najmniejszej skutecznej dawki NLPZ przez krótki okres czasu niezbędny do złagodzenia objawów.

Krwawienie, owrzodzenie i perforacja przewodu pokarmowego: Podczas leczenia NLPZ, zgłaszano przypadki krwawień, owrzodzeń i perforacji przewodu pokarmowego, które mogą prowadzić do śmierci. Nawet u pacjentów bez poważnych chorób przewodu pokarmowego, powikłania te mogą wystąpić bez wcześniejszych objawów.

Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego zwiększa się przy stosowaniu dużych dawek NLPZ, u osób w podeszłym wieku oraz u osób z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie, szczególnie gdy choroba ta była powikłana krwawieniem lub perforacją. W takich przypadkach zaleca się rozpoczęcie leczenia od najmniejszej dostępnej dawki i rozważenie podawania leków o działaniu gastroprotekcyjnym (np. mizoprostolu lub inhibitorów pompy protonowej) zarówno u tych pacjentów, jak i u osób wymagających skojarzonego leczenia małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego lub innymi produktami leczniczymi zwiększającymi ryzyko powikłań ze strony przewodu pokarmowego. Zaleca się także regularne monitorowanie objawów klinicznych.

Pacjenci, u których w przeszłości stwierdzono działanie toksyczne dotyczące przewodu pokarmowego, szczególnie osoby w podeszłym wieku, powinni być poinformowani o konieczności zgłaszania wszelkich nietypowych objawów dotyczących przewodu pokarmowego (zwłaszcza krwawienia), szczególnie w początkowej fazie leczenia.

Należy zachować ostrożność podczas równoczesnego leczenia pacjentów lekami zwiększającymi ryzyko owrzodzeń lub krwawienia, takimi jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny oraz leki przeciwpłytkowe (np. kwas acetylosalicylowy).

Jeśli u pacjenta wystąpi krwawienie lub owrzodzenie przewodu pokarmowego podczas leczenia lornoksykamem, należy przerwać jego stosowanie. Należy również zachować ostrożność przy stosowaniu NLPZ u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego, takimi jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Leśniowskiego-Crohna, ze względu na zwiększone ryzyko zaostrzenia choroby.

Osoby w podeszłym wieku

W przypadku pacjentów w podeszłym wieku stosowanie leków z grupy NLPZ zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, w szczególności krwawień i perforacji przewodu pokarmowego, co może prowadzić do śmierci.

Wpływ na układ sercowo-naczyniowy i mózgowo-naczyniowy

Stosowanie NLPZ wiąże się z retencją płynów i obrzękami. Konieczne jest więc monitorowanie leczenia oraz właściwe doradzanie pacjentom z nadciśnieniem i/lub zastoinową niewydolnością serca o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego. Badania kliniczne i epidemiologiczne wskazują, że niektóre NLPZ, szczególnie stosowane długotrwale w dużych dawkach, zwiększają ryzyko wystąpienia zatorów tętnic, takich jak zawał serca lub udar mózgu. Ograniczone dane kliniczne nie pozwalają wykluczyć takiego ryzyka w przypadku stosowania lornoksykamu. Leczenie lornoksykamem należy rozpocząć dopiero po dokładnej analizie wskazań u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, stabilną chorobą niedokrwienną serca, chorobą naczyń obwodowych i/lub mózgowych. Konieczne jest również dokładne rozważenie wskazań do długotrwałego leczenia u pacjentów z czynnikami ryzyka choroby sercowo-naczyniowej, takimi jak nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca lub palenie tytoniu. Jednoczesne podawanie NLPZ i heparyny podczas znieczulenia podpajęczynówkowego lub nadtwardówkowego zwiększa ryzyko krwiaka śródrdzeniowego lub nadtwardówkowego.

Zaburzenia skórne

U pacjentów leczonych NLPZ bardzo rzadko opisywano przypadki ciężkich reakcji skórnych, takich jak złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona (SJS) oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (TEN). Największe ryzyko występuje w początkowym okresie leczenia, a objawy najczęściej pojawiają się w pierwszym miesiącu terapii. Leczenie lornoksykamem należy przerwać po wystąpieniu pierwszych objawów wysypki, zmian na błonach śluzowych lub innych objawów nadwrażliwości.

Zaburzenia układu oddechowego

W przypadku astmy oskrzelowej lub astmy oskrzelowej w wywiadzie, należy zachować ostrożność przy podawaniu NLPZ, ponieważ mogą one wywołać nagły skurcz oskrzeli.

Toczeń rumieniowaty układowy i mieszana choroba tkanki łącznej

U pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym (SLE) lub mieszana chorobą tkanki łącznej należy zachować ostrożność, ponieważ może wystąpić podwyższone ryzyko jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Nefrotoksyczność

Równoczesne stosowanie NLPZ i takrolimusu może zwiększać ryzyko działania nefrotoksycznego ze względu na zmniejszenie wydzielania prostacykliny w nerkach. W związku z tym należy ścisłe monitorować stan pacjentów otrzymujących leczenie skojarzone.

Nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych

Podobnie jak w przypadku większości NLPZ, okresowo opisywano zwiększenie aktywności aminotransferaz, stężenia bilirubiny lub innych wskaźników czynności wątroby w surowicy, a także zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy i azotu mocznikowego we krwi oraz nieprawidłowe wyniki innych wskaźników w badaniach laboratoryjnych. Jeśli tego rodzaju zaburzenia będą się utrzymywać lub nasilać, należy przerwać leczenie lornoksykamem i przeprowadzić odpowiednie badania diagnostyczne.

Płodność

Lornoksykam, podobnie jak inne leki hamujące cyklooksygenazę/syntezę prostaglandyn, może powodować zmniejszenie płodności. Dlatego nie zaleca się stosowania tego produktu leczniczego u kobiet planujących ciążę. Należy rozważyć przerwanie stosowania lornoksykamu, jeśli istnieją trudności z zajściem w ciążę lub prowadzona jest diagnostyka niepłodności.

Ospa wietrzna

Wyjątkowo, ospa wietrzna może być przyczyną ciężkich powikłań zakażeń skóry oraz tkanek miękkich. Do chwili obecnej nie można wykluczyć udziału NLPZ w nasileniu tego typu zakażeń. Dlatego też należy unikać stosowania lornoksykamu w przypadku wystąpienia ospy wietrznej.

Stosowanie leku Xefo Rapid z innymi preparatami

Przed rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem preparatu Xefo Rapid należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio i obecnie stosowanych lekach (również tych dostępnych bez recepty, a także o produktach ziołowych).

Leku Xefo Rapid nie należy stosować równolegle z:

 • innymi lekami zaliczanymi do niesteroidowych leków przeciwzapalnych tkj. ibuprofen, inhibitory COX-2, kwas acetylosalicylowy,
 • lekami przeciwzakrzepowymi,
 • litem,
 • metoteksatem,
 • kortykosteroidami,
 • cymetydyną,
 • lekami nasercowymi,
 • lekami moczopędnymi,
 • lekami immunosupresyjnymi,
 • antybiotykami chinolowymi,
 • inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny,
 • lekami przeciwpłytkowymi,
 • pochodnymi sulfonylomocznika,
 • flukonazolem,
 • ryfampicyną,
 • pemetreksedem,
 • blokerami receptora angiotensyny II.

Wpływ na ciążę, płodność i karmienie piersią

Stosowanie lornoksykamu w ciąży jest przeciwwskazane w trzecim trymestrze, a w pierwszym i drugim trymestrze oraz podczas porodu zaleca się ostrożność z powodu braku badań dotyczących ekspozycji ogólnoustrojowej płodu i toksycznego wpływu na reprodukcję. Hamowanie syntezy prostaglandyn może wpłynąć niekorzystnie na rozwój zarodka lub płodu, co może prowadzić do poronień i wad wrodzonych serca. W końcowym okresie ciąży stosowanie lornoksykamu może wydłużyć czas krwawienia i porodu, a także zmniejszyć czynność skurczową macicy. Nie ma danych dotyczących przenikania lornoksykamu do mleka kobiet karmiących piersią, ale na podstawie badań na samicach szczurów można przypuszczać, że lornoksykam może przenikać do mleka kobiecego w znacznym stężeniu. Z tego powodu nie zaleca się podawania lornoksykamu kobietom karmiącym piersią. Stosowanie lornoksykamu może upośledzać płodność, dlatego nie zaleca się jego stosowania u kobiet planujących ciążę. W przypadku trudności z zajściem w ciążę lub prowadzonej diagnostyce niepłodności, należy rozważyć przerwanie stosowania lornoksykamu.

Z czym nie łączyć leku Xefo Rapid

Xefo Rapid i NLPZ – Lek Xefo Rapid nie powinien być stosowany razem z innymi lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), takimi jak kwas acetylosalicylowy (np. aspiryna), ibuprofen lub inhibitory COX-2, ze względu na ryzyko nasilenia działań niepożądanych.

Xefo Rapid i Cymetydyna – Cymetydyna, stosowana w leczeniu zgagi i choroby wrzodowej żołądka, może wpływać na działanie Xefo Rapid, zmieniając sposób jego metabolizowania w organizmie.

Xefo Rapid i Leki Przeciwzakrzepowe – Przyjmowanie Xefo Rapid razem z lekami przeciwzakrzepowymi, takimi jak warfaryna, heparyna lub fenprokumon, może zwiększać ryzyko krwawień.

Xefo Rapid i Kortykosteroidy – Kombinacja Xefo Rapid z kortykosteroidami może nasilać ryzyko powstania wrzodów żołądka lub krwawień.

Xefo Rapid i Metotreksat – Lek Xefo Rapid może wpływać na wydalanie metotreksatu z organizmu, zwiększając ryzyko jego toksyczności.

Xefo Rapid i Lit – Stosowanie Xefo Rapid może wpłynąć na stężenie litu we krwi, co wymaga monitorowania.

Xefo Rapid i Leki Immunosupresyjne – Używanie Xefo Rapid wraz z lekami immunosupresyjnymi, takimi jak cyklosporyna lub takrolimus, może zwiększać ryzyko uszkodzenia nerek.

Xefo Rapid i Leki Nasercowe – Leki nasercowe, takie jak digoksyna, inhibitory konwertazy angiotensyny, leki beta-adrenolityczne, mogą wykazywać zmienione działanie w połączeniu z Xefo Rapid.

Xefo Rapid i Leki Moczopędne – Możliwe jest zmniejszenie skuteczności leków moczopędnych przy jednoczesnym stosowaniu z Xefo Rapid.

Xefo Rapid i Antybiotyki Chinolonowe – Stosowanie Xefo Rapid razem z antybiotykami chinolonowymi może zwiększać ryzyko drgawek.

Xefo Rapid i Leki Przeciwpłytkowe – Kombinacja Xefo Rapid z lekami przeciwpłytkowymi, np. klopidogrelem, może nasilać ryzyko krwawień.

Xefo Rapid i SSRI – Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI), stosowane w leczeniu depresji, mogą w połączeniu z Xefo Rapid zwiększać ryzyko krwawień żołądkowo-jelitowych.

Xefo Rapid i Pochodne Sulfonylomocznika – Lek Xefo Rapid może wpływać na kontrolę glikemii u pacjentów przyjmujących leki przeciwcukrzycowe z grupy sulfonylomoczników.

Xefo Rapid i Leki Wpływające na CYP2C9 – Leki, które pobudzają lub hamują enzym CYP2C9, mogą zmieniać sposób, w jaki organizm metabolizuje Xefo Rapid.

Xefo Rapid i Blokery Receptora Angiotensyny II – Przyjmowanie Xefo Rapid z blokerami receptora angiotensyny II może zwiększać ryzyko uszkodzenia nerek.

Xefo Rapid i Pemetreksed – W przypadku stosowania Xefo Rapid z pemetreksem, lekiem na raka płuc, może dojść do zwiększenia jego toksyczności.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Xefo Rapid

Skutki uboczne leku Xefo Rapid

Xefo Rapid, jak każdy lek, może wywołać działania niepożądane, choć nie muszą one wystąpić u każdej osoby.

Często występujące skutki uboczne:

 • Bóle głowy i zawroty głowy.
 • Problemy żołądkowo-jelitowe takie jak nudności, ból brzucha, rozstrój żołądka, biegunka i wymioty.

Niezbyt często występujące skutki uboczne:

 • Problemy z wagą, snem i psychiczne, takie jak utrata wagi (anoreksja), bezsenność i depresja.
 • Problemy sercowo-naczyniowe, w tym niewydolność serca, nieregularne bicie serca, szybka akcja serca.
 • Problemy dermatologiczne, jak wysypki, świąd, zaczerwienienie skóry, obrzęk naczynioruchowy, czy pokrzywka.
 • Problemy z narządami wewnętrznymi, jak zwiększenie wskaźników czynności wątroby, owrzodzenia żołądka i dwunastnicy, oraz zapalenie błony śluzowej żołądka.
 • Inne symptomy, takie jak zapalenie spojówek, zawroty głowy, dzwonienie w uszach (szumy uszne), wypadanie włosów oraz bóle stawów.

Rzadko występujące skutki uboczne:

 • Zaburzenia hematologiczne, jak niedokrwistość, małopłytkowość i leukopenia.
 • Zaburzenia nerwowe, takie jak dezorientacja, nerwowość, pobudzenie, uczucie senności, drętwienie oraz zaburzenia widzenia.
 • Zaburzenia przewodu pokarmowego, jak perforacja wrzodów, krwawienie z przewodu pokarmowego, czy zapalenie błony śluzowej przełyku.
 • Problemy z oddychaniem, w tym trudności w oddychaniu, kaszel, skurcz oskrzeli.
 • Poważne reakcje skórne, w tym wysypki, wyprysk oraz ciężkie reakcje alergiczne, w tym anafilaksja.

Bardzo rzadko występujące skutki uboczne:

 • Ciężkie uszkodzenia wątroby, zapalenie wątroby, żółtaczka, zastój żółci.
 • Ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka.
 • Jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
 • Poważne zaburzenia krwi, jak neutropenia, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, toksyczne działanie na nerki.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Xefo Rapid

Pytania naszych Pacjentów

Czy Xefo Rapid można przedawkować?

Tak, można przedawkować Xefo Rapid, ale aktualnie brak jest doświadczeń w tej kwestii, dlatego nie ma określonych zaleceń odnośnie leczenia i następstw przedawkowania. Jednakże, istnieją przypuszczenia, że w przypadku przedawkowania lornoksykamu (substancji czynnej zawartej w Xefo Rapid) mogą wystąpić objawy takie jak nudności, wymioty, zawroty głowy, zaburzenia widzenia oraz cięższe objawy, w tym ataksja, uszkodzenie wątroby i nerek oraz zaburzenia krzepnięcia krwi.

Jak szybko działa Xefo Rapid?

Maksymalne stężenie lornoksykamu (substancja czynna leku Xefo Rapid) we krwi pojawia po około 30 minutach od podania. Wartość najwyższej stężenia lornoksykamu (Cmax) jest większa w tabletkach powlekanych Xefo Rapid niż w innych tabletkach powlekanych. Wynik ten odpowiada Cmax w przypadku lornoksykamu w postaci pozajelitowej. Lornoksykam w tabletkach powlekanych Xefo Rapid jest również w pełni przyswajalny przez organizm w zakresie od 90% do 100%, co jest tak samo dobre jak w przypadku innych tabletek powlekanych. Nie ma efektu pierwszego przejścia.    

Czy Xefo Rapid to silny lek?

Tak, Xefo Rapid jest silnym lekiem przeciwbólowym, który należy do klasy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). W porównaniu z innymi NLPZ, takimi jak diklofenak, ibuprofen i naproksen, lornoxicam uważany jest za bardziej skuteczny w łagodzeniu bólu, przez co może być odebrany jako silniejszy lek. Ma on również działanie przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Jednak jak każdy lek, może powodować działania niepożądane i powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza.

Czy Xefo Rapid może uzależniać?

Nie, Xefo Rapid nie powoduje uzależnienia. Jest to lek przeciwbólowy z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), który działa poprzez hamowanie enzymów odpowiedzialnych za wytwarzanie prostaglandyn, substancji wywołujących ból i zapalenie.

Jak długo można zażywać Xefo Rapid?

Xefo Rapid jest lekiem przeciwbólowym stosowanym do krótkotrwałego leczenia objawowego bólu o umiarkowanym lub silnym nasileniu. Zgodnie z zaleceniami producenta, lek ten nie powinien być stosowany dłużej niż 15 dni z rzędu.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Xefo Rapid? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaLornoxicamum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentTakeda

Źródła

Pokaż źródła

Ostatnia aktualizacja: 24 czerwca 2024