Polfenon

Polfenon to lek przeciwarytmiczny zawierający propafenon. Stosowany w objawowych tachyarytmiach nadkomorowych (częstoskurcz węzłowy, częstoskurcz nadkomorowy, napadowe migotanie przedsionków) oraz ciężkiej, zagrażającej życiu tachyarytmii komorowej. Wymaga recepty i indywidualnego dawkowania.

Działanie Polfenon

Polfenon (propafenon) działa przeciwarytmicznie poprzez blokowanie kanałów sodowych oraz nieco słabiej kanałów potasowych i wapniowych w komórkach serca. Dzięki temu wpływa na przewodzenie impulsów elektrycznych w sercu, stabilizując jego pracę i normalizując rytm serca.

Lek jest efektywny w leczeniu tachyarytmii nadkomorowych, takich jak częstoskurcz węzłowy, częstoskurcz nadkomorowy czy napadowe migotanie przedsionków. Może być również stosowany w przypadku ciężkich, zagrażających życiu tachyarytmii komorowych.

Wskazania do stosowania Polfenon

Polfenon (propafenon) jest lekiem przeciwarytmicznym z grupy blokerów kanałów sodowych. Jest on stosowany w leczeniu różnych rodzajów zaburzeń rytmu serca. Wskazania do stosowania Polfenonu obejmują:

 • Częstoskurcz węzłowy: Polfenon jest stosowany w leczeniu nawracającego częstoskurczu węzłowego, który jest charakterystyczny dla szybkiego, nieprawidłowego rytmu serca. Lek ten stabilizuje rytm serca, zmniejszając częstotliwość występowania tych epizodów.
 • Częstoskurcz nadkomorowy: Lek ten jest również stosowany w leczeniu nawracających epizodów częstoskurczu nadkomorowego, wynikającego z nadmiernego pobudzenia wewnątrz przedsionków serca. Polfenon pomaga w normalizacji rytmu serca, kontrolując te nieprawidłowe impulsy elektryczne.
 • Migotanie przedsionków: Polfenon może być stosowany w leczeniu napadowego migotania przedsionków, czyli nagłego, szybkiego i nieregularnego skurczu przedsionków serca. Lek działa na komórki serca, stabilizując rytm przedsionków i zapobiegając dalszym epizodom migotania.
 • Tachyarytmie komorowe: Polfenon jest stosowany także w leczeniu ciężkich, zagrażających życiu tachyarytmii komorowych, które mogą prowadzić do utraty przytomności lub nagłego zgonu. W takim przypadku lek działa na komórki komór serca, kontrolując impulsy elektryczne i zapobiegając dalszym epizodom tachyarytmii.

Stosowanie Polfenonu wymaga ściśle indywidualnego podejścia oraz monitorowania przez lekarza, który określi optymalną dawkę i schemat dawkowania na podstawie rodzaju arytmii, nasilenia objawów i innych czynników indywidualnych, takich jak wiek czy stan zdrowia pacjenta.

Przeciwwskazania do stosowania Polfenon

Stosowanie Polfenonu (propafenonu) może być przeciwwskazane w niektórych przypadkach ze względu na istniejące choroby lub stany zdrowia pacjenta. Przeciwwskazania obejmują:

 • Nadwrażliwość na propafenon lub inne składniki leku: Jeśli pacjent ma historię uczulenia na propafenon lub którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w leku, Polfenon jest przeciwwskazany.
 • Zaburzenia przewodzenia serca: U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami przewodzenia serca, takimi jak blok serca II lub III stopnia, zespół chorego węzła zatokowego (bez rozrusznika) czy ciężka bradykardia, stosowanie Polfenonu jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko nasilenia tych zaburzeń.
 • Niewydolność serca: Pacjenci z ciężką niewydolnością serca, szczególnie o niskiej frakcji wyrzutowej, nie powinni stosować Polfenonu, ponieważ lek może pogorszyć objawy niewydolności serca.
 • Wstrząs kardiogenny: Polfenon jest przeciwwskazany u pacjentów z wstrząsem kardiogennym, czyli ciężkim spadkiem ciśnienia krwi wywołanym niewydolnością pompy sercowej.
 • Astma oskrzelowa: Pacjenci z ciężką astmą oskrzelową powinni unikać stosowania Polfenonu, ponieważ lek może wywołać skurcz oskrzeli i nasilać objawy astmy.
 • Ciężka niewydolność wątroby: U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby stosowanie Polfenonu jest przeciwwskazane, ponieważ lek jest metabolizowany przez wątrobę i może powodować nasilenie istniejących problemów.
 • Karmienie piersią: Polfenon jest wydalany w małych ilościach w mleku matki, dlatego nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią.

Zawsze należy poinformować lekarza o wszelkich chorobach, stanach zdrowia czy aktualnie przyjmowanych lekach, aby lekarz mógł ocenić, czy Polfenon jest odpowiedni dla pacjenta.

Środki ostrożności do stosowania Polfenon

Stosując Polfenon (propafenon), należy zachować ostrożność i uwzględnić następujące środki ostrożności:

 • Monitorowanie serca: Pacjenci przyjmujący Polfenon powinni być regularnie monitorowani pod względem rytmu i funkcji serca, zwłaszcza na początku leczenia lub przy zmianie dawki. EKG może być stosowane w celu oceny skuteczności leku i wykrywania ewentualnych nieprawidłowości.
 • Stosowanie z innymi lekami: Należy poinformować lekarza o wszelkich innych lekach, które pacjent aktualnie przyjmuje, ponieważ Polfenon może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza innymi lekami przeciwarytmicznymi, antykoagulantami czy lekami obniżającymi ciśnienie krwi.
 • Niewydolność serca: U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością serca należy ostrożnie rozważyć stosowanie Polfenonu, ponieważ może on pogorszyć objawy niewydolności serca. Leczenie powinno być ściśle monitorowane przez lekarza.
 • Niewydolność wątroby i nerek: U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby lub nerek może być konieczne dostosowanie dawki Polfenonu, aby uniknąć działań niepożądanych. Lekarz powinien monitorować funkcje wątroby i nerek oraz dostosowywać dawkę w razie potrzeby.
 • Stosowanie u osób starszych: Osoby starsze mogą być bardziej narażone na działania niepożądane Polfenonu i mogą wymagać dostosowania dawki. Należy uważnie monitorować stan pacjenta i regularnie konsultować się z lekarzem.
 • Cukrzyca: Pacjenci z cukrzycą powinni być monitorowani podczas leczenia Polfenonem, ponieważ lek może wpływać na stężenie glukozy we krwi. W razie potrzeby lekarz może dostosować dawkę leków przeciwcukrzycowych.
 • Ciąża: Polfenon należy stosować w ciąży tylko wtedy, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Konsultacja z lekarzem jest niezbędna przed rozpoczęciem leczenia.

Zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza oraz przeczytać ulotkę informacyjną dotyczącą Polfenonu przed rozpoczęciem leczenia, aby dowiedzieć się więcej o środkach ostrożności i potencjalnych działaniach niepożądanych.

Jak stosować Polfenon?

Stosowanie i dawkowanie Polfenonu (propafenon) zależy od konkretnej sytuacji pacjenta, takiej jak wiek, masa ciała, stan zdrowia, rodzaj i nasilenie arytmii, a także innych leków, które pacjent może przyjmować. Dlatego zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Poniżej przedstawiono ogólne zasady dawkowania i stosowania Polfenonu.

Dawkowanie Polfenonu ustala się indywidualnie w zależności od potrzeb pacjenta. Dawkę leku dobiera się stopniowo, zaczynając od niskiej dawki, która następnie może być stopniowo zwiększana pod nadzorem lekarza. Dawkowanie dla dorosłych zwykle zaczyna się od 150 mg podawanego 2-3 razy na dobę, a maksymalna dawka wynosi 900 mg na dobę.

Polfenon jest dostępny w postaci tabletek lub kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. Tabletki powinny być przyjmowane w całości, bez rozgryzania, z dużą ilością wody. Lek najlepiej przyjmować w regularnych odstępach czasu, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przyjmowanie z jedzeniem: Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Jednakże przyjmowanie leku podczas posiłków może pomóc zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego.

Kontrola leczenia: Lekarz będzie regularnie monitorował pacjenta podczas leczenia Polfenonem, aby ocenić jego skuteczność i tolerancję. W razie potrzeby lekarz może dostosować dawkę lub zalecić zmianę leku. Podczas leczenia może być konieczne wykonywanie badań, takich jak EKG, aby monitorować funkcje serca.

Czas trwania leczenia Polfenonem ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta. Nie należy przerywać leczenia ani zmieniać dawki bez konsultacji z lekarzem.

Jeśli pacjent przypadkowo pominie dawkę, powinien przyjąć ją jak najszybciej, chyba że zbliża się czas na kolejną dawkę. Wówczas powinien pominąć zapomnianą dawkę i kontynuować normalny schemat dawkowania. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku przedawkowania Polfenonu, pacjent może doświadczyć objawów, takich jak nudności, wymioty, drgawki, zaburzenia rytmu serca, niskie ciśnienie krwi, utrata przytomności lub nawet śmierć. Jeśli podejrzewasz przedawkowanie, natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub udaj się na najbliższy oddział ratunkowy. Szybka interwencja medyczna jest kluczowa w przypadku przedawkowania.

Interakcje z innymi lekami: Polfenon może wchodzić w interakcje z innymi lekami, co może wpłynąć na jego działanie lub zwiększyć ryzyko działań niepożądanych. Pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich lekach, które przyjmuje, w tym lekach dostępnych bez recepty, suplementach diety i ziołach. Przykłady leków, które mogą wchodzić w interakcje z Polfenonem, to: beta-blokery, inhibitory ACE, antykoagulanty, leki przeciwarytmiczne, leki przeciwdepresyjne i leki przeciwpadaczkowe.

Przyjmowanie w czasie ciąży i karmienia piersią: Polfenon należy do kategorii C leków w ciąży, co oznacza, że nie ma wystarczających badań na ludziach, aby ocenić ryzyko dla płodu. Polfenon może być stosowany w ciąży tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu. Należy poinformować lekarza o ciąży lub planowaniu ciąży podczas leczenia Polfenonem. Ponadto, ze względu na ryzyko przenikania leku do mleka matki, kobiety karmiące piersią powinny konsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania Polfenonu.

Pamiętaj, że powyższe informacje mają charakter ogólny i służą jedynie jako wstęp do tematu. Wszelkie szczegółowe pytania dotyczące stosowania Polfenonu, dawkowania i możliwych działań niepożądanych powinny być kierowane do lekarza prowadzącego.

Z czym nie łączyć leku Polfenon

Polfenon, a alkohol – Stosowanie Polfenonu nie powinno być łączone z alkoholem, ponieważ alkohol może nasilać działania niepożądane leku, takie jak zawroty głowy i zmniejszenie ciśnienia krwi, co zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych komplikacji zdrowotnych.

Polfenon i leki znieczulające miejscowo – Stosowanie Polfenonu z lekami znieczulającymi miejscowo (np. lidokaina podczas zabiegów chirurgicznych lub stomatologicznych) może zwiększać ryzyko działań niepożądanych. Szczególnie istotne jest to podczas zabiegów takich jak wszczepienie stymulatora serca.

Polfenon i leki wpływające na rytm serca – Kombinacja Polfenonu z lekami β-adrenolitycznymi (np. propranolol) lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi może nasilać hamujące działanie na częstość rytmu serca i kurczliwość mięśnia sercowego.

Polfenon i lidokaina – Podawanie lidokainy pacjentom leczonym Polfenonem może prowadzić do zwiększonego ryzyka działań niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Polfenon i leki metabolizowane przez izoenzym CYP2D6 – Takie leki jak wenlafaksyna, dezypramina, niektóre leki β-adrenolityczne (np. metoprolol), cyklosporyna, teofilina, digoksyna, a także doustne leki przeciwzakrzepowe (np. fenprokumon, warfaryna) mogą mieć nasilone działanie przy równoczesnym stosowaniu z Polfenonem.

Polfenon i leki hamujące aktywność izoenzymów CYP2D6, CYP1A2, CYP3A4 – Leki takie jak ketokonazol, cymetydyna, chinidyna, erytromycyna, a także niektóre leki przeciwdepresyjne (SSRI, np. paroksetyna, fluoksetyna) mogą nasilać działanie Polfenonu. W takich przypadkach konieczna jest kontrola czynności układu krążenia i ewentualna korekta dawki Polfenonu.

Polfenon i leki zmniejszające jego skuteczność – Leki takie jak fenobarbital czy ryfampicyna mogą zmniejszać skuteczność Polfenonu.

Polfenon i amiodaron – Jednoczesne stosowanie tych leków może wymagać dostosowania dawek ze względu na wzajemne oddziaływanie i reakcję pacjenta na leczenie.

Polfenon i sok grejpfrutowy – W trakcie terapii Polfenonem nie zaleca się spożywania soku grejpfrutowego, ponieważ może on zwiększać stężenie leku we krwi.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Polfenon

Skutki uboczne leku Polfenon

Zaburzenia neurologiczne i sensoryczne: Bardzo często występują zawroty głowy, a także mogą pojawiać się nieostre widzenie, omdlenia, drętwienie, mrowienie, zaburzenia koordynacji ruchów, oraz zmniejszone łaknienie.

Zaburzenia sercowo-naczyniowe: Do bardzo częstych objawów należą zaburzenia przewodzenia serca, kołatanie serca, tachykardia oraz bradykardia. Mniej często mogą wystąpić tachykardia komorowa, trzepotanie przedsionków, zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie tętnicze, a nawet niewydolność serca.

Problemy z układem oddechowym i pokarmowym: Często zgłaszane duszność oraz zaburzenia żołądkowo-jelitowe takie jak ból brzucha, wymioty, nudności, biegunka, zaparcia oraz suchość w jamie ustnej.

Reakcje alergiczne i skórne: Może dochodzić do pokrzywki, świądu, wysypki, rumienia, a w rzadkich przypadkach do nadwrażliwości manifestującej się zastojem żółci i żółtaczką.

Zaburzenia hematologiczne: Możliwość wystąpienia zmniejszenia liczby płytek krwi (trombocytopenia), leukopenia, granulocytopenia oraz agranulocytoza.

Zaburzenia metaboliczne i endokrynologiczne: Raportowane zmniejszenie liczby plemników (odwracalne), uszkodzenie komórek wątroby, zastój żółci oraz zapalenie wątroby.

Inne: Możliwe są zaburzenia snu, zmęczenie, gorączka, zespół toczniopodobny, a także zaburzenia erekcji.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek z tych objawów, zaleca się konsultację z lekarzem. Wszystkie objawy niepożądane są ważne i mogą wymagać medycznej interwencji lub dostosowania dawkowania leku.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Polfenon

Pytania naszych Pacjentów

Na co stosuje się Polfenon?

Polfenon stosuje się w leczeniu bólu, gorączki oraz stanów zapalnych, takich jak reumatyzm czy zapalenie stawów.

Czy lek Polfenon jest bezpieczny?

Bezpieczeństwo stosowania Polfenonu zależy od indywidualnej tolerancji leku, dawkowania, interakcji z innymi lekami i stanu zdrowia pacjenta.

Czy Polfenon można brać doraźnie?

Nie jest zalecane stosowanie Polfenonu doraźnie bez konsultacji z lekarzem, ponieważ lek działa przede wszystkim na podstawie długotrwałego stosowania.

Czy Polfenon obniża tętno?

Tak, Polfenon (chlorowodorek propafenonu) może obniżyć tętno.

Czy Polfenon jest wycofany?

Nie, Polfenon nie jest wycofany.

Ile razy dziennie można brać Polfenon?

Zwykle Polfenon jest stosowany trzy razy dziennie. Dawkowanie zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta i powinno być zawsze ustalane przez lekarza.

Co ile godzin brać Polfenon?

Polfenon zwykle jest stosowany co 8 godzin, czyli trzy razy dziennie. Dokładne dawkowanie powinno być ustalone przez lekarza, który bierze pod uwagę indywidualne potrzeby pacjenta.

Czy Polfenon jest moczopędny?

Polfenon nie jest klasyfikowany jako lek moczopędny. Jest to lek przeciwarytmiczny, który wpływa na przewodzenie impulsów elektrycznych w sercu, pomagając w kontrolowaniu nieprawidłowego rytmu serca.

Jak odstawić lek Polfenon?

Odstawienie leku Polfenon powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarskim, ponieważ nagłe zaprzestanie przyjmowania leku może prowadzić do nasilenia objawów arytmii serca. Proces odstawienia powinien być stopniowy i dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta.

Czy Polfenon obniża ciśnienie krwi?

W trakcie stosowania Polfenonu może wystąpić obniżenie ciśnienia krwi jako skutek uboczny, ale nie jest to jego główny cel terapeutyczny. U niektórych pacjentów może wystąpić niedociśnienie tętnicze, które jest zdefiniowane jako obniżenie wartości ciśnienia krwi poniżej normalnych wartości. Ponadto, niektórzy pacjenci mogą doświadczyć niedociśnienia ortostatycznego, czyli gwałtownego spadku ciśnienia tętniczego związanego ze zmianą pozycji z leżącej na stojącą.

Co powoduje Polfenon?

Polfenon jest lekiem przeciwdziałającym zaburzeniom rytmu serca (arytmii), który działa poprzez blokowanie kanałów sodowych, potasowych i wapniowych w sercu. W wyniku tego działania, lek stabilizuje aktywność serca, zapobiegając występowaniu nieprawidłowych rytmów.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Polfenon? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaPropafenoni hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentPOLPHARMA

Ostatnia aktualizacja: 10 lipca 2024